LJ

Význam předmětu latina spočívá především v budování mezioborových vazeb kulturních, náboženských, historických, jazykových, jazykovědných ad. Latina slouží jako prostředek k poznjávání celého bohatství kulturního dědictví evropské civilizace, jejíž kořeny vycházejí z antiky a latinského středověku.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je umožnit studentům porozumět a orientovat se v originálním latinském textu antickém, středověkém i novověkém, porozumět nápisům a v neposlední řadě osvojit si metodu práce s jazykem a naučit se pregnantnímu vyjadřování. K tomuto účelu je latina díky své pravidelnosti a přesným pravidlům ideální.

Hodinová dotace: 

Latina je vyučována čtyři roky od kvarty do septimy s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

Co učíme: 

V kvartě se probírá skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, první část časování sloves (prézentní kmen), číslovky, adverbia a a některé body pádové syntaxe (vazba místních jmen měst, ablativ/akuzativ místní/časový apod.).
V kvintě je dokončeno časování sloves (perfektní a supinový kmen), probírá se skloňování zájmen a začíná se pracovat více na syntaxi - infinitivní vazby, vedlejší věty. Studenti jsou také seznámeni se základy metriky.
V sextě se ponejvíce věnujeme participiím, otázkám a dalším vedlejším větám a syntaktickým jevům (ablativ absolutní a další).
V septimě se kromě zaměření na četbu textů studenti seznamují s gerundiem a gerundivem, nepravidelnými slovesy a dalšími vedlejšími větami.

Jak učíme: 

Latinský jazyk je studentům zprostředkováván pomocí výkladu gramatiky (morfologie a syntaxe) a tyto znalosti jsou utvrzovány a využívány při četbě textů a práci s těmito texty. Součástí výuky jsou také exkurze (např. Den latiny na FFUK) a studenti mají též možnost porovnat své znalosti se svými vrstevníky při latinské olympiádě (Certamen latinum).

Učebnice a další materiály: 

V současné době s k výuce používají zejména učebnice Jiřího Pecha: Latina pro gymnázia I a II a učebnice Mileny Přecechtělové: Latina nejen pro teology. Tyto učební pomůcky jsou doplňovány dle uvážení jednotlivých vyučujících dalšími materiály (originální či upravené antické, středověké i novověké latinské texty).

Učitelé E-mail Konzultace
Pavel Koronthály koronthaly@arcig.cz Pondělí, středa, pátek po domluvě
Richard Mašek masek@arcig.cz pondělí 8.15, čtvrtek 14.00

Články k tématu LJ

Do školního kola latinské olympiády se přihlásilo šestnáct studentů, jedenáct z kategorie A (kvarty a kvinty) a pět z kategorie B (sexty, septimy).

I letos  je tu opět školní kolo latinské olympiády! Vypsány jsou dvě kategorie: kategorie A pro kvarty a kvinty a kategorie B pro sexty a septimy.

Dne 20. 3. se uskutečnilo zemské kolo Latinské olympiády – Certamen latinum.

Na našem gymnáziu se i letos uskutečnila latinská olympiáda – Certamen latinum. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem čtrnáct studentů, což je zájem vpravdě nebývalý:-)

I letos se budete moci poměřit v tom, kdo lépe ovládá latinský jazyk a reálie – je tu opět školní kolo latinské olympiády!

Milí studenti,
i letos se budete moci poměřit v tom, kdo lépe ovládá latinský jazyk a reálie - je tu opět školní kolo latinské olympiády! Vypsány jsou dvě kategorie: kategorie A pro kvarty a kvinty a kategorie B pro sexty a septimy.

Na přelomu března a dubna se dva naši studenti zúčastnili vyšších kol latinské olympiády. V zemském kole v kategorii A (studenti, kteří mají latinu jeden nebo dva roky) se Václav Santolík umístil na děleném devátém místě. V kategorii B (studenti, kteří mají latinu více než dva roky) pak Líza Laškevičová dosáhla dokonce skvělého čtvrtého místa, což jí stačilo na postup do závěrečného republikového kola. Tam si svou pozici udržela a obsadila tedy celkové čtvrté místo v ČR!

Do školního kola latinské olympiády se přihlásilo sedm studentů, pět z kategorie A (kvarty a kvinty) a dva z kategorie B (sexty, septimy). Do zemského kola, které se uskuteční 22. března 2013, postupuje vždy pouze vítěz každé kategorie (Václav Santolík a Jelizaveta Laškevičová), soutěžící na druhém místě jsou náhradníci (Andrea Grossová a Vojtěch Kovář).

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V LATINSKÉM JAZYCE
Pro koho: Pro všechny nadšené latináře! Soutěží se ve dvou kategoriích, kategorie A je pro kvartány a kvintány, kategorie B pro sextány a septimány.

Kdy: 20. února od 14:40

9. 1. 2007 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum. Vítězný studenti v kategorii A i B budou reprezentovat Arcibiskupské gymnázium v Praze v krajském kole. Vítězům blahopřejeme!
Mgr. M. Recinová