LJ

Význam předmětu latina spočívá především v budování mezioborových vazeb kulturních, náboženských, historických, jazykových, jazykovědných ad. Latina slouží jako prostředek k poznjávání celého bohatství kulturního dědictví evropské civilizace, jejíž kořeny vycházejí z antiky a latinského středověku.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je umožnit studentům porozumět a orientovat se v originálním latinském textu antickém, středověkém i novověkém, porozumět nápisům a v neposlední řadě osvojit si metodu práce s jazykem a naučit se pregnantnímu vyjadřování. K tomuto účelu je latina díky své pravidelnosti a přesným pravidlům ideální.

Hodinová dotace: 

Latina je vyučována čtyři roky od kvarty do septimy s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

Co učíme: 

V kvartě se probírá skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, první část časování sloves (prézentní kmen), číslovky, adverbia a a některé body pádové syntaxe (vazba místních jmen měst, ablativ/akuzativ místní/časový apod.).
V kvintě je dokončeno časování sloves (perfektní a supinový kmen), probírá se skloňování zájmen a začíná se pracovat více na syntaxi - infinitivní vazby, vedlejší věty. Studenti jsou také seznámeni se základy metriky.
V sextě se ponejvíce věnujeme participiím, otázkám a dalším vedlejším větám a syntaktickým jevům (ablativ absolutní a další).
V septimě se kromě zaměření na četbu textů studenti seznamují s gerundiem a gerundivem, nepravidelnými slovesy a dalšími vedlejšími větami.

Jak učíme: 

Latinský jazyk je studentům zprostředkováván pomocí výkladu gramatiky (morfologie a syntaxe) a tyto znalosti jsou utvrzovány a využívány při četbě textů a práci s těmito texty. Součástí výuky jsou také exkurze (např. Den latiny na FFUK) a studenti mají též možnost porovnat své znalosti se svými vrstevníky při latinské olympiádě (Certamen latinum).

Učebnice a další materiály: 

V současné době s k výuce používají zejména učebnice Jiřího Pecha: Latina pro gymnázia I a II a učebnice Mileny Přecechtělové: Latina nejen pro teology. Tyto učební pomůcky jsou doplňovány dle uvážení jednotlivých vyučujících dalšími materiály (originální či upravené antické, středověké i novověké latinské texty).

Učitelé E-mail Konzultace
Jana Kaderová kaderova@arcig.cz st. 10:15- 11:00, případně dle dohody
Pavel Koronthály koronthaly@arcig.cz Pondělí po domluvě 6. či 9. hodina

Články k tématu LJ

Obrázek k článku Výsledky Certamen Latinum

V letošním roce se latinské olympiády zúčastnilo celkem 18 soutěžících, kteří dopadli následovně:

Obrázek k článku Školní kolo olympiády Certamen latinum

Milí (nejen) latináři! Také letos máte možnost zúčastnit se školního kola latinské olympiády – Certamen latinum, které proběhne ve středu 22.1. od 8.15 v učebně 311.

V letošním roce se latinské olympiády zúčastnilo celkem 14 soutěžících, kteří dopadli následovně:

I letos se můžete zúčastnit školního kola latinské olympiády – Certamen latinum, které proběhne ve středu 20.2. od 10.15 v učebně 106.

Výsledky školního kola.

Rok se s rokem sešel a je tu opět školní kolo latinské olympiády – Certamen latinum. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: A = kvarty a kvinty, B = sexty a septimy.

Měla jsem tu čest patřit mezi 14 statečných, kteří se spolu s p. prof. Trepešem a fr. Hyacintem vydali v maturitním týdnu na cestu do Říma...

Na přelomu března a dubna se uskutečnila další dvě kola latinské olympiády Certamen latinum.

Do školního kola latinské olympiády se přihlásilo šestnáct studentů, jedenáct z kategorie A (kvarty a kvinty) a pět z kategorie B (sexty, septimy).

I letos  je tu opět školní kolo latinské olympiády! Vypsány jsou dvě kategorie: kategorie A pro kvarty a kvinty a kategorie B pro sexty a septimy.

Stránky