F

Fyzika ukazuje, jakými cestami člověk dochází k poznání (experiment), jaké nástroje k popisu poznání využívá (matematika) a čím je jeho poznání určováno (intelektová sebereflexe vesmíru). Svět je zrcadlem našeho vědomí, bez člověka by existoval svět, ale nikoli věda.

Cíle výuky: 

"Od fyzikálních pojmů přes fyzikální zákony k fyzikálním principům a k poznání světa."

Cílem výuky fyziky v rámci ŠVP je osvojení si metod poznání jak v historických souvislostech, tak s ohledem na jeho současný stav, stejně jako základního vyjadřovacího prostředku přírodních věd, tedy aplikovaného systému matematiky. Žáci by si měli odnést rozvinuté schopnosti analýzy poznávaných jevů a jejich souvislostí, vlastní syntézy poznatků, formulace hodnotících postojů a jejich posuzování s přesahem přes oblast přírodních věd.

Hodinová dotace: 

V prvním ročníku je věnována základům fyziky jedna hodina, dál až do sedmého ročníku po dvou hodinách. V osmém ročníku mají žáci v rámci volitelných předmětů možnost zvolit si dvouhodinový fyzikální seminář zaměřený zčásti k maturitě z fyziky, zároveň také k přípravě na VŠ studium.

Co učíme: 

I. ročník - téma: Vlastnosti látek;

II. ročník - téma: Pohyb a síla, Mechanické vlastnosti tekutin, Světelní jevy;

III. ročník - téma: Energie, Elektrické jevy, Zvukové děje;

IV. ročník - téma: Elektromagnetické děje, Jaderná energie, Vesmír, Práce s laboratorní technikou;

V. ročník - téma: Fyzikální veličiny a jejich měření, Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Stavba a vlastnosti látek;

VI. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek, Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Stavba a vlastnosti látek - Elektrické pole;

VII. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek - Elektrické pole, Elektromagnetické jevy, Světlo, Mikrosvět.

Jak učíme: 

Na nižším gymnáziu je kladen větší důraz na hravou formu, využívání ukázkových experimentů a osvojení si základní matematicko-logický aparát.

Na vyšším gymnáziu je naopak větší důraz kladen na rozvoj intelektových schopností, zpřesnění formálního aparátu a propojování jednotlivých historických či obsahových témat. Ve většině využívaných učeben je k výuce k dispozici počítačová technika a audiovizuální systém. Součástí výuky je návštěva externích pracovišť a tematických výstav, pravidelně spolupráce s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK na pokusech pro SŠ.

Učebnice a další materiály: 

Na nižším stupni jsou využívány učebnice Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus), na vyšším stupni Fyzika pro gymnázia (Prometheus). Běžně jsou využívány materiály dostupné z internetových zdrojů, rovněž vytváříme vlastní materiály.

Učitelé E-mail Konzultace
Lukáš Bernard bernard@arcig.cz Po dohodě kdykoliv, např. úterý 13:50 - 14:35 či čtvrtek 12:00 - 15:30
Jiřina Cvachová cvachova@arcig.cz úterý 12-14 hod. po předchozí domluvě
Alena Marková markova@arcig.cz Út po vyučování, tj po 17 hod
Rostislav Prokop prokop@arcig.cz Út 7. vyučovací hodina, nebo Kdykoliv dle dohody

Články k tématu F

V pondělí 11. 6. Jsme odjeli se 2.A do Plzně na výstavu Techmánie. Po krátké cestě z autobusového nádraží (zkomplikováno zbořeným mostem) jsme dorazili na místo.

Přečtěte si, jak prožívali svůj den s fyzikou studenti 2. A Ema, Honza, Olga, Viktor, Luisa a další:

Dne 30. 5. jsme my, tercie C, společně s paní profesorkou Steuerovou a paní profesorkou Cvachovou navštívili Techmánii v Plzni.

Dne 1. listopadu se naše třída 3. B, vydala do Plzně do Techmánie v doprovodu pana profesora Váni a paní profesorky Cvachové.

Rozklad sil v opěrných systémech gotických katedrál v drobné praxi žáků sekundy A.

Třída 3. B vyrazila 18.5 do Plzně a to přesně do Techmánie. Žáci si mohli reálně vyzkoušet, jak fungují různé fyzické zákony, které se učí nebo teprve učit budou.

Přečtěte si, jak vidí kolem sebe fyzikální zákony studenti sekundy...

Domestikace žáků sext na MFF UK probíhá úspěšně a v dobrém rozmaru. Pokusy z akustiky 2. prosince 2015. Nařvali jsme rekordních 116,5 dB.

Skupinka žáků ze sext a maturitního semináře se zúčastnila měření úloh z termodynamiky v interaktivní fyzikální laboratoři na MFF UK.

Dne 22. 1. 2015 jsme jeli se třídou do Techmánie. Jelikož se Techmánie nachází v Plzni, museli jsme jet autobusem.

Stránky