BI

Během studia se studenti seznámí s hlavními biologickými obory, tj. se zoologií, botanikou, anatomií člověka, obecnou biologií, ekologií, genetikou a neživou přírodou. Poznání základů biologie považujeme za nezbytné, jelikož i my jsme součástí živé přírody.

Cíle výuky: 

Jak bylo řečeno výše, biologie se dotýká i člověka samotného a např. znalost vlastního těla a přírody, která nás obklopuje, považujeme za základní. Za důležitou oblast výuky biologie považujeme rovněž ekologii (kterou se snažíme probírat nejen samostatně, ale i v průběhu celého studia, zejména v zoologii a v botanice). Je důležité, aby si studenti uvědomili, že člověk zásadně ovlivňuje dění na naší planetě a že by tak měl činit šetrněji. Po maturitě jsou studenti plně připraveni k pokračování ve studiu biologie na vysoké škole.

Hodinová dotace: 

Primy - jedna hodina týdně
Sekundy až sexty - dvě hodiny týdně
Septimy - tři hodiny týdně

Od kvinty do oktávy mají navíc studenti na výběr z několika volitelných biologických seminářů zahrnujících postupně všechna biologická odvětví.

Co učíme: 

Primy - zoologie
Sekundy - biologie člověka
Tercie - neživá příroda
Kvarty - botanika
Kvinty - zoologie
Sexty - biologie člověka
Septimy - obecná biologie, genetika, ekologie

Jak učíme: 

Při výuce využíváme prezentace, které studenti mají k dispozici, videa, v různých ročnících navíc pracovní listy, přírodní materiál (nerosty a horniny, herbáře, různý zoologický materiál), postery, modely orgánů v biologii člověka aj.

Učebnice a další materiály: 

Při výuce používáme kromě zmiňovaných prezentací (popř. pracovních listů) učebnice biologie od nakladatelství Fortuna nebo SPN.

Učitelé E-mail Konzultace
Vanda Janštová janstova@arcig.cz od 1.9. 2015 na mateřské dovolené
Irena Chlebounová chlebounova@arcig.cz Čt 16:20 - 17:05 (Po domluvě lze také Po 15:30 - 16:15)
Kateřina Landová landova@arcig.cz po 13:50-14:35 hod. a po domluvě
Pavel Málek malek@arcig.cz Po předchozí dohodě
Michaela Truhlářová truhlarova@arcig.cz středa 10 - 11 hodin, podle dohody

Články k tématu BI

Cesta k lomu Chlum

V sobotu 10. prosince jsme s biologickým kroužkem vyrazili do Českého krasu. Hned na začátku jsme se seznámili s několika druhy lišejníků, mechů a řas.

Dne 31. 10. vyrazila 2. A do Mořského světa v Holešovicích spolu s paní profesorkou Truhlářovou dozvědět se něco víc ohledně probírané látky.

21. 6. 2016 si naše třída přichystala psací potřeby a s pí. prof. Truhlářovou se vydala do Londýnské ul. do muzea fosílií a nerostů.

Ráno jsme se sešli na Masarykově nádraží. Po zjištění, že jsme všichni, jsme se pod profesorským doprovodem paní profesorky Truhlářové a pana profesora Lauschmanna vydali vlakem a poté přívozem.

V odpoledních hodinách 12. května navštívila sexta A za doprovodu a organizace pana profesora Málka a paní profesorky Chlebounové výstavu pořádanou organizací Lékaři bez hranic.

Zkouška vsakování

V pátek 22. 4. 2016 pracovala třída 3. B na druhé části přírodovědného projektu „Mikroklima okolí školy“ koordinovaném ZO ČSOP Koniklec a finančně podporovaném Hlavním městem Praha.

Návštěva Mořského světa byla nejen velmi poučná z biologického hlediska, ale také k procvičení v maskování.

Ve středu 29. dubna šla naše třída 2.A do Riegrových sadů, kde na nás čekaly lektorky první pomoci z projektu Pro život.

Školní kolo Biologické olympiády pro kategorii A (septimy a oktávy) se bude konat až v pondělí 2. 3. 2015 od 13h v učebně 411.

Dne 5. 1. 2015 se konal 49. ročník biologické olympiády pro nižší gymnázium. Na tento rok bylo zvoleno téma STROMY. Školní kolo Biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia proběhne v pondělí 16. 2. od 13h v učebnách 411 a 401. Zájemci, hlaste se u svých vyučujících biologie.

Stránky