English Art Club - Course 2: British Myths & Legends in Art (the Pre-Raphaelites) – Kateřina Matulová

2017/2018

What makes a hero? Why King Arthur? Who is an artist and why? What is the role of women in art?

Discover the world of Arthurian legends and the Victorian avant-garde world of art and literature. Study the poem The Lady of Shalott by Tennyson (in Czech and in English) - read, discuss, and explore the three main themes: 1) Landscape as a storytelling function, 2) Romantic and Victorian notions of the role of women – the virgin, the whore, and the artist, 3) Arthurian legends and the iconography of a superhero. Also, go on study trips to see the Pre-Raphaelites in London and their contemporaries in Prague museums.

You will create an art portfolio and explore the themes yourself with nowadays examples and choose your technique: write, draw, print, paint, make collages, and experiment.

Kurz 2: Anglické mýty a legendy v umění (Prerafaelité)

Co dělá hrdinu hrdinou? Proč zrovna král Artuš? Co je zač umělec a proč? Jaká je role žen v umění?

Objevte svět artušovských legend a viktoriánskou uměleckou avantgardu. Studujte Tennysonovu báseň Paní ze Shalott – budeme číst, diskutovat a zkoumat tři hlavní témata: 1) Funkce krajiny ve vyprávění, 2) Romantické a viktoriánské koncepty role ženy – panny, děvky, a umělkyně, 3) Artušovské legendy a ikonografie superhrdiny. Na studijních výletech si prohlédnete prerafaelisty v Londýně a jejich současníky v pražských muzeích. V průběhu roku si vytvoříte vlastní portfolio, ve kterém můžete zkoumat témata ze současného pohledu. Můžete se vydat jakýmkoli směrem: psát, kreslit, tisknout, malovat, vytvářet koláže a experimentovat.