Dopis ředitele rodičům

Téma: 

Vážení rodiče, dovolte, abych vás informoval o posledních událostech týkajících se budovy Arcibiskupského gymnázia.

Minulost:

 • 23. 1. 2019 majitel budovy v Korunní 586/2, tedy Kongregace školských sester sv. Františka, vyhlásil výběrové řízení na školní budovu, a to z toho důvodu, že se údajně za rok a půl nepodařilo dohodnout s Arcibiskupským gymnáziem na výši nájmu (o způsobu zadání výběrového řízení si lze udělat představu na www.skolavkorunni.cz).
 • Na nájemné ve výši požadované školskými sestrami jsem přistoupil dne 26. 9. 2018 a požádal jsem sestry, aby na základě této dohody připravily návrh nové nájemní smlouvy (web školy).
 • Nájemné pro nejbližší roky bylo dohodnuto ve výši postupně 3, 4, 5, 5 milionů Kč (počínaje kalendářním rokem 2019). Od začátku jednání jsem v různých analýzách a jiných dokumentech zasílaných na Arcibiskupství i sestrám potvrzoval, že na takovéto nájemné škola peníze má. To, co by nám mohlo dělat potíže, je zároveň probíhající růst učitelských mezd, který u církevních škol není po dobu jednoho roku hrazen státem. Nicméně dohoda o nájmu z 26. 9. 2018 byla uzavřena proto, že jsem si jistý, že uhradit takovýto nájem není pro školu zásadní problém.
 • Kongregaci školských sester naše gymnázium peníze za nájem nedluží a nikdy nedlužilo. Nízké nájemné v minulých letech bylo podle prohlášení představitelek Kongregace darem pro školu a my jsme tento dar s velkou vděčností přijímali. Nicméně nájem jsme vždy hradili v předepsané výši a žádné finanční dluhy vůči Kongregaci sester AG nemá.
 • Škola hospodařila v posledních letech velmi dobře. Prostředky postupně nashromážděné z dotací, školného, různých grantů a rodičovských darů jsme využívali na rozvoj školy, na lepší vybavení i na učitelské mzdy v solidní výši (tedy v měřítkách České republiky).
 • Návrh nájemní smlouvy (bez příloh a v pracovním znění) mi sestry zaslaly 8. 11. 2018 s tím, že smlouvu chtějí podepsat do konce listopadu 2018, jinak vyhlásí výběrové řízení.
 • 14. 11. 2018 proběhlo na Arcibiskupství jednání (zástupci Kongregace, zástupci Arcibiskupství a ředitel AG) nad návrhem nové nájemní smlouvy. Zástupci Arcibiskupství oznámili, že mají k návrhu výhrady a že se chtějí se sestrami sejít k dalšímu jednání 13. 12. 2018. Sestry s prosincovým termínem souhlasily a jednání se uskutečnilo.
 • U prosincového jednání ani u dalších jednání Arcibiskupství s Kongregací (prosinec 2018, leden 2019) jsem přítomný nebyl, pouze jsem dostal informaci, že Arcibiskupství postupně upustilo od svých námitek proti smlouvě a nabídlo podpis smlouvy. Kongregace sester však vyhlásila výběrové řízení a odvolala se na to, že listopadový termín už byl překročen.
 • Arcibiskupství pražské přidělilo Arcibiskupskému gymnáziu na rok 2019 příspěvek 1,5 mil. Kč z důvodu skokového růstu nájemného. Tento příspěvek nám umožní, abychom v roce 2019 hospodařili bez drastických úspor (kvůli růstu nájmu a zvýšení učitelských mezd od 1. 1. 2019 - s obojím jsme ovšem počítali už před přidělením příspěvku zřizovatele).

Současnost:

 • 23. 1. 2019 tedy Kongregace vyhlásila výběrové řízení a upozorněním na ně obeslala řadu církevních škol a také asi školy další, zřejmě hlavně soukromé. Sestry se dál pokusily oslovit žáky AG a Radu rodičů AG. Na žáky AG se sestry obrátily přímo svým plakátem, který umístily u vstupu do školní jídelny (vyjádření k plakátu na webu AG). Radu rodičů sestry oslovily e-mailem.
 • Arcibiskupství pražské vydalo spolu s AG společné prohlášení k výběrovému řízení (web AG).
 • Vyhlášení výběrového řízení zasahuje velmi nešťastně a zbytečně surově do probíhajícího přijímacího řízení na AG. Požádal jsem dopisem sestru představenou o zrušení výběrového řízení kvůli přijímacím zkouškám a požádal jsem ji e-mailem o osobní setkání. Na osobní setkání neměla sestra čas, k ohrožení přijímacího řízení se v odpovědi na můj dopis nevyjádřila.
 • Arcibiskupství spolu s AG vydalo společné prohlášení pro zájemce o studium na AG (web AG).
 • Představená kongregace nabídla před svým odjezdem do Říma termín k setkání zástupcům Rady rodičů AG a řediteli AG, oba termíny jsou přibližně v polovině února 2019.
 • Budovu v Korunní ulici v současnosti škola plně využívá. Když před několika lety odešlo z budovy kadeřnické učiliště, rozhodli jsme se i za cenu skokového zvýšení nájmu nepodnajímat dál prostory po učilišti, abychom je získali pro sebe kvůli dalšímu rozvoji školy. Tento krok jsme si mohli díky dobrému hospodaření dovolit a plně se nám osvědčuje.
 • Kongregace sester je však přesvědčena, že budovu málo využíváme, a její zástupci nám opakovaně naznačují, že by bylo dobré přijmout více žáků nebo umístit v budově další školu, obchody, advokátní kanceláře nebo něco podobného. Tyto kroky jsou v rozporu s naší koncepcí rozvoje školy. Navíc nechápu jejich smysl, když hospodaříme tak, že jsme schopni platit požadovaný nájem.
 • Zmínil jsem se o koncepci rozvoje školy. Trpělivě se snažíme svou školu rozvíjet. Děláme řadu drobných kroků mířících k dlouhodobé vizi. Formulujeme své plány na různých úrovních (tzv. Koncepce AG), lámeme si hlavu s jejich plněním, vyjadřují se učitelé, žáci i rodiče. Kongregace sester nás však obviňuje, že škola nemá vizi, která by jí umožňovala rozvíjet vnitřní rezervy. Sestry mluví v souvislosti s výběrovým řízením o nutnosti formulovat novou koncepci, přičemž o současném fungování školy nemají bohužel jasnou představu.

Budoucnost:

 • Přihlášky ke studiu na AG se mohou odevzdávat do 1. 3. 2019.
 • Do výběrového řízení se lze hlásit od 25. 2. 2019 do 25. 4. 2019. Potom teprve bude Kongregace rozhodovat. Kongregace prohlásila, že i kdyby škola neuspěla ve výběrovém řízení, počítá se s tím, že po dobu školního roku 2019/2020 může AG v budově zůstat.
 • Kongregace sester se v rámci výběrového řízení chce jako majitel budovy vyjadřovat i k věcem, které náleží spíš zřizovateli (dlouhodobé hospodaření AG co do příjmu a výdajů; struktura odpovědností, pravomocí a model řízení apod.). Což chápu jako otázku pro Arcibiskupství pražské.
 • Je třeba vyjasnit, v čem vlastně problém spočívá. Peníze to nejsou – škola je schopna požadovaný nájem bezpečně platit, dohoda o nájmu byla uzavřena včas. Nájemní smlouva to není – Arcibiskupství souhlasilo se smlouvou ve znění předkládaném sestrami. Pokud vyjasnění nepřijde rychle, bude to věčná škoda pro letošní přijímací řízení.

Vážení rodiče, velice děkuji za váš zájem o školu a její dosavadní podporu.  

 

Richard Mašek, ředitel školy

V Praze dne 1. 2. 2019

Galerie: