Čtenářská gramotnost

Téma: 

Učíme se s reálným životem po boku
čtu, rozumím, interpretuji
červenec 2013 - březen 2015 - pro vyšší gymnázium

Projekt Učíme se s reálným životem po boku probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Praze od července 2013 do března 2015 v rámci šesté výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), v prioritní ose 3 - Modernizace počátečního vzdělávání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Je zaměřen na cílovou skupinu žáků vyššího gymnázia a učitelů.

Cílem projektu je rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Chceme tedy podporovat jejich schopnost získávat poznatky z různých zdrojů, vyhodnocovat je a smysluplně je využívat. Žáci se učí vést kultivovaný dialog nebo mluvit k publiku, ale také efektivně zacházet s informačními technologiemi. Z tohoto důvodu jsme vybavili třídy vyššího gymnázia počítači s přístupem k internetu a projektory. Díky novému technickému zázemí mohou učitelé při výuce využívat materiálů dostupných na internetu, které názorně doplňují teoretický výklad a přispívají tak k žádoucímu propojování teorie s praxí. V průběhu projektu vytvářejí naši učitelé také nové materiály, které využívají během výuky a slouží i k dalšímu samostudiu žáků.

Z projektu jsou dále financována školení pro učitele, jež jim rozšiřují vzdělání nejen v oblasti výpočetní techniky a prezentačních dovedností, ale též je seznamují s moderními přístupy k výuce. Na jaře 2014 proběhne série seminářů pro žáky vedených externími odborníky. Žáci tak mohou zažít alternativní pojetí výuky, pro vyučující to bude vítaná inspirace do jejich hodin. Další řada přednášek se bude konat na podzim 2014.