Anotace seminářů pro školní rok 2012/2013

Téma: 

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013

1. Anglický jazykový seminář

Anna Würtherlová
5,6
Tento seminář je určen všem, kteří se chtějí zlepšit v angličtině. Budeme se věnovat anglické gramatice, rozšíříme si slovní zásobu a nově nabyté vědomosti se naučíme používat jak v mluveném, tak v psaném projevu. Součástí semináře je také četba anglických článků, překlad či poslech. Zkusíme si i cvičení, která Vám pomohou v přípravě na diplom FCE.

2. Anglický seminář S.O.S.

Anna Würtherlová
7,8
Tento seminář je určen všem, kterým činí angličtina potíže (= studenti, jejichž výkon v AJ je dobrý, dostatečný, až nedostatečný). Budeme se věnovat především anglické gramatice, dále četbě, překladu, poslechu, mluvenému i psanému projevu. Nedílnou součástí semináře je plnění domácích úkolů zadaných na každé hodině.

3. FCE anglický seminář

Ivana Hajičová
7
Jedná se o přípravu na zkoušku známou jako First Certificate in English (úroveň B2), seminář je tedy určen zdatnějším angličtinářům. Budeme pracovat s učebnicí FCE Gold Plus, případně dalšími doplňujícími materiály. (Počítá se s vypsáním navazujícího semináře v dalším školním roce.)

4. AJ - FCE (pokračování)

Ivana Hajičová
8
Jedná se o pokračování stávajícího semináře podle učebnice FCE Gold Plus

5. AJ - DEMOCRATIC STATES (a course in academic Eng

Ondřej Špaček
7,8
In this course, we will focus on democracy and democratization. We will examine the nature and structure of democracy looking at constitutions, electoral systems, political parties and pressure groups. We will also consider the conomic and social policies implemented in different democracies and have a look at challenges democratically elected governments face.

After establishing understanding of basic terminology, we will study three democratic states in detail - South Africa in the 1990s, the USA in the 1960s and India after independence.

Linguistically, this course will strive to help you get better in academic reading, writing and speaking. That requires practice on your part.

Expect to be asked to read about 10 pages for every session and fulfill a set of tasks connected to the assigned text. You will be required to read even more extensively in the second term when you will give a presentation on democracy in your chosen area of the world. Additionally, there will be one essay to submit every quarter. The sessions at school will be dedicated to discussing the material studied at home and analyzing further sources.

There is a textbook to purchase for this course at the cost of about 600 crowns.

Please discuss your language level with your English teacher or see me before signing up for this course.


Cílem tohoto semináře je zdokonalení dovedností číst odbnorné texty z oblasti historie a sociálních věd, studovat je a své poznatky předávat dál písemnou i ústní formou.

Obsahově je seminář zaměřen na problematiku demokracie, kterou se budeme zabývat především na příkladu Jihoafrické republiky po éře apartheidu, Spojených států amerických v 60. letech a Indie po získání nezávislosti.

Seminář je určen studentům septim a oktáv s dostatečným jazykovým vybavením. Poraďte se, prosím, se svým učitelem angličtiny nebo přímo se mnou.

6. AJ Divadelní seminář

Martina Moravcová
7
Pokračování stávajícího semináře
Hamlet, Canterburské povídky, Macbeth... co dál?
V pokračovacím semináři zkusíme něco modernějšího - ovšem práce s textem, čtení, návštěvy představení, společná práce na rolích, scéně, kostýmech, osvícená režie - to zůstane.
Počet míst je omezen, doporučuji konzultaci - a těším se na další práci. Pouze proro 7B

7. Seminář z moderní anglo-americké literatury

Martina Moravcová
7,8
Chcete číst zajímavé texty v originále? Mluvit o nich - anglicky? Učit se psát o literatuře? Občas se podívat na povedené filmové verze? Srovnávat? Zkusit něco přeložit?
Tak přijďte - ovšem počítejte s tím, že to bude obnášet docela dost práce! Doporučení vašeho angličtináře nutné.

8. ČJ - Česká a světová literatura poslechem

Marie Kroftová
5
Seminář je založen na srovnávání literárního díla a dramatizace. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři. Smyslem je poznat širší spektrum literárních děl a pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém, případně i sama práce s původním textem z literárního díla.

9. ČJ - Česká literatura ve filmu

Marie Kroftová
8
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových děl pochází z 60. let.
Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři.
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Obojí napomáhá s přípravou k ústní části maturitní zkoušky.

10. ČJ - SVĚTOVÁ LITERATURA VE FILMU

Veronika Valíková
6,7
Podle zájmu, maturitní četby a požadavku češtinářů sestavíme filmový plán. Podíváme se na díla, která jsou považována za kultovní či nějak zajímavá a dokreslují či jinak doplňují známé tituly. Seminář může být podepřen filmovými nocemi - noc Shakespearovská, Sherlockovská či noc Pygmalionovských variací.

11. ČJ - Divadelní

Veronika Valíková
6,7
Moderní adaptace Kytice - rozpracováno
Úprava románu S. Lagerlafové: Poklad Pana Arna

12. ČJ - Tvůrčí psaní

Věra Pabištová
6,7,8
Tento seminář žákům umožní zlepšit jejich psaný projev v českém jazyce a zároveň rozvíjet jejich kreativitu prostřednictvím různých typů psaní.

13. NJ - Diplomní seminář z německého jazyka

Sandra Drutjons
7
Intenzivní příprava v mluveném i psaném jazyce ke zkouškám DSD
Během septimy se počítá s dosažením úrovně. B2 až B2+.Určeno pro 7A

14. NJ - Divadelní seminář v německém jazyce Theater

Sandra Drutjons
5,6,7
V rámci nácviku scének a divadelních scén intenzivní posílení komunikačních dovedností, výslovnosti, správně německé dikce.
Radost z tvůrčí práce.

15. FJ - Příprava na maturitu a zkoušku DELF B1

Renata Šagátová
6,7,8
Tento seminář je koncipován jako příprava na:
maturitní zkoušku, státní a profilovou
na mezinárodní zkoušku DELF B1
a případně na přijímací zkoušky na vysokou školu
součástí budou také reálie a prohlubování především poslechových a ústních dovedností pomocí různých médií.

16. FJ - Začátečníci 2

Renata Šagátová
6,7
Tento seminář je pokračováním začátečnického semináře FJ.

17. FJ - Příprava na zkoušku DELF A2

bude upřesněn
5,6
Tento seminář nabízí přípravu na mezinárodní zkoušku DELF A2, kde si žáci mohou vyzkoušet nejen modelové testy, ale také procvičovat a rozšiřovat své dovednosti především v mluveném projevu a poslechu. Součástí budou také reálie.

18. FJ - Kreativní psaní

bude upřesněn
5,6,7,8
Tento seminář žákům umožní zlepšit jejich psaný projev ve francouzštině a zároveň rozvíjet jejich kreativitu prostřednictvím různých typů psaní. Cílem bude vytvořit sborník studentských prací, který bychom na konci roku zkusili vydat.

19. ŠJ - Španělština pro začátečníky

Kateřina Brožová / Jaroslava Vanišová
5,6
Seminář pro studenty, kteří by se chtěli naučit španělsky. Je určen úplným začátečníkům.

20. šj - Španělština - pokračovací seminář španělštiny

Kateřina Brožová
6,7
Seminář je určen studentům, kteří se ve školním roce 2011/2012 učili španělsky v semináři Španělština pro začátečníky. Je také otevřen studentům, kteří základy španělštiny získali jinde a chtěli by je dále rozvíjet. (V tomto případě doporučujeme konzultaci u vyučující.)

21. ŠJ - Seminář ze španělštiny - upevňovací a rozšiřo

Jaroslava Vanišová
6,7
Seminář je určen studentům sext a septim, kteří si potřebují zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili, a zároveň mají také zájem své znalosti dále rozšiřovat. Budeme opakovat a prohlubovat gramatiku a slovní zásobu, ale budeme se věnovat také reáliím Španělska a Latinské Ameriky.

22. IJ - Italština pro začátečníky

Immanuel Mariae
5,6,7,8
Uvedení do základní italštiny: výslovnost, intonace, konversační obraty, startovací gramatika. Výuka probíhá podle materiálů dostupných i v elektronické podobě, poslechem a překladem písní, s výlety do světa dobrodružství etymologie atd...

23. IJ - Italština pro pokročilé

Immanuel Mariae
5,6,7,8
Navazující pokračování předchozího úvodního kursu, mohou se do něj však přihlásit i ti, kteří jej neabsolvovali a zvládnou přiskočit do vlaku!

24. Lingvisticko - filologický seminář

Immanuel Mariae
5,6
 práce s cizojazyčnými texty (v latině, angličtině, francouzštině, španělštině, případně i italštině - po dohodě s přihlášenými účastníky vzhledem k jejich potřebám) a jejich překlady
 dobrodružství etymologie
 hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
 v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
 event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatisace

25. Lingvisticko - filologický seminář

Immanuel Mariae
7,8
 práce s cizojazyčnými texty (v latině, angličtině, francouzštině, španělštině, případně i italštině - po dohodě s přihlášenými účastníky vzhledem k jejich potřebám) a jejich překlady
 dobrodružství etymologie
 hledání kořenů a vztahů moderních jazyků k latině a sledování tohoto vývoje
 v případě zájmu účastníků také úvodní seznámení s umělým jazykem esperanto
 event. možnost nácviku přednesu čteného textu, případně s možností společné dramatisace

26. LATINA VE SVĚTĚ MEDICÍNY A PRÁVA

Jana Kaderová
7,8
V semináři se seznámíte se základy latinské a částečně také řecké medicínské terminologie i s latinskou terminologií právnickou. Budete překládat texty Gaiovy, části souboru Corpus iuris civilis, Celsův spis De medicina, ale také se naučíte přeložit i sestavit recept a porozumět lékařským zprávám. Navíc se seznámíte s tím, jak se v antice a ve středověku léčily různé nemoci, co bylo považováno za zdravý životní styl, i s tím, jak se ve starověku a středověku vyvíjela právní věda a právo.

27. Seminář z klasické řečtiny - ΛΟΓΟΣ (Slovo, počet

Richard Mašek
5,6,7,8
Neuvěřitelně lopotné klopýtání řeckou gramatikou, které může vést až k pocitům frustrace neboli zmarnění. Ale jen díky němu nakonec stanete tváří v tvář slepému Homérovi, Sókratovi i jeho soudcům, Platónovi lapajícímu ideje v povětří, Thalétovi uplatňujícímu starou babylónskou poučku jako svou větu, kúmské věštkyni, sedmi mudrcům, jichž bylo ve skutečnosti aspoň čtrnáct, Janovi zapisujícímu evangelium, autorům kumránských svitků nebo římskému císaři, jenž si z dlouhé chvíle zapisoval podstatné myšlenky řecky. Vyzkoušíte si psaní na papyrus, případně výrobu řeckých nápisů z litého betonu. Určeno pro začátečníky.

28. Ma - Seminář z matematiky

Zdeněk Vavřín
5
Cíl: Dosáhnout hlubšího pochopení některých zásadních témat probíraných v základním učivu matematiky pro kvinty dle ŠVP, vzbudit zájem poukazy na paradoxy a problémy, zamezit povrchnímu pohledu a vnímání matematiky jako šedé a nudné vědy.

Témata:
1. Matematická logika a její úskalí, především práce s výroky obsahujícími jeden či dva kvantifikátory.
2. Implikace a ekvivalence jako časté formy matematických vět. Souvislost se způsoby důkazů (nepřímý důkaz implikace). Důkaz sporem. Ilustrace na některých slavných matematických důkazech (nekonečnost množiny prvočísel).
3. Množina přirozených čísel, princip matematické indukce a nácvik jeho praktického použití.
4. Dělitelnost, matematická indukce v důkazech dělitelnosti, zbytkové třídy, konečná tělesa (jen okrajově, jako zajímavost).
5. Zobrazení, prosté a vzájemně jednoznačné zobrazení.
6. Paradoxy nekonečných množin. Mohutnosti množin, spočetnost a nespočetnost. (Nespočetnost množiny reálných čísel jako další příklad slavného důkazu sporem.)
7. Determinanty a řešení soustav lineárních rovnic.
8. Komplexní čísla v algebraickém tvaru, základní věta algebry.

29. Ma - Seminář z matematiky

Zdeněk Vavřín
8
Dotace: 2 hod/týden
Cíl: Opakování matematiky vyššího gymnázia po jednotlivých tématických celcích se zaměřením na přípravu k maturitě i na další postup na vysokou školu, doplnění či rozšíření některých témat. Zvláštní důraz je kladen na nácvik řešení typických úloh testů státní maturity a jim podobných.

Hlavní tématické celky: Množiny, čísla, výrazy. Rovnice a nerovnice. Funkce obecně, exp. a log. funkce. Goniometrie. Planimetrie, stereometrie. Analytická geometrie. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Posloupnosti, limity. Komplexní čísla.

Poznámka: Pro studenty mající zájem o maturitu z M v profilové části budou zadávány speciální úlohy a budou jim nabízeny samostatné konzultace.
Pro 8B.

30. Ma - Seminář z deskriptivní geometrie

sr. Karin Steinerová
6,7,8
Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.
Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované promítání, Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet svou prostorovou představivost.

31. Ma - Seminář z matematiky

Nora Řepíková
6
Cíl: Prohloubení základního učiva sexty a navíc některé maturitní celky

Celky a obsah :
- Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
- Některé speciální typy rovnic (reciproké, diofantické)
- Komplexní čísla v goniometrickém tvaru
- Vektory a analytická geometrie v prostoru
Literatura : Rovnice a nerovnice, Komplexní čísla, Analytická geometrie - vše z nakladatelství Prométheus; poznámky vyučujícího

32. Seminář z informatiky - Pokračujeme s programování

Lukáš Bernard
7
Seminář rozšiřuje látku základního kurzu programování v sextách. V průběhu roku se seznámíme s některými klasickými algoritmy (třídění, vyhledávání, grafy). Získáme lepší vhled do objektově orientovaného a událostmi řízeného programování. Součástí práce
v semináři bude zpracování (naprogramování) vlastní aplikace jako seminární práce a její obhajoba.

33. Maturita z informatiky

Vladimír Beran
8
Seminář se zejména zaměřuje na přípravu studentů na společnou část maturitní zkoušky z informatiky vyšší úrovně. V průběhu semináře zopakujeme znalosti a posílíme dovednosti následujících tematických celků:

• Základy informatiky a teorie informace
• Technické vybavení počítačů a počítačových sítí
• Programové vybavení počítačů
• Člověk, společnost a počítačové technologie
• Využívání služeb internetu
• Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu
• Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia
• Hromadné zpracování dat a číselných údajů
• Algoritmizace a základy programování

34. Seminář z Fyziky

sr. Monika Dudychová
5
Seminář z fyziky pro kvinty, vše o fyzice co se nedozvíte
v hodinách, ale stojí za to poznat.
Obsah: zajímavé úlohy a experimentální úlohy z mechaniky

35. Fyzikální seminář

Petr Kolář
8
Seminář bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata.
Poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti.
Sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů).
Seminář bude v průběhu roku doplněn kompletní nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
Ukázkově bude seminář doplněn vhodnými přednáškami na MFF UK, katedrách ČVUT, AV atp. s diskusí s vysokoškolskými učiteli. Podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.

36. Seminář z chemie

Josef Šilha
7,8
Obsah předmětu:
Seminář a cvičení z chemie umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, zaměřit se hlouběji na některá chemická témata a podle zájmu na vybrané kapitoly
jednotlivých chemických oborů.
Témata semináře a cvičení navazují na probrané učivo povinného předmětu a vycházejí tedy z již získaných znalostí.
Celkové pojetí umožňuje studentům přípravu na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.
Součástí semináře a cvičení z chemie jsou i experimentální činnosti, které provádí buď vyučující nebo studenti a rovněž exkurze jak do chemických provozů, tak i do chemických laboratoří vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR. .

- Exkurse (lepší jednou vidět, než stokrát slyšet...)
- Maturitní okruhy
- Práce s literaturou
- Praktická cvičení se zaměřením na: - laboratorní techniku
 preparativní chemii
 úlohy charakterizující jednotlive
chemické obory

Na semináři mohou vystoupit i hosté - odborníci (specialisté na jednotlivé obory či odborná témata.)

37. Biologický seminář - HERBARIUS (ROSTLINOPIS)

Pavel Málek
5,6,7,8
Seminář z biologie zaměřený na botaniku - poznáte nejen taxonomii rostlin, ale také ochutnávání, vaření, naučíte se sbírat a používat léčivé byliny, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě a znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin. A nakonec vyrobíme herbář!

38. Zoologický seminář

Kateřina Landová
5,6
Seminář rozšiřuje výuku zoologie a je určen pro studenty kvint a sext. Látka bude probírána paralelně s tématy vyučovanými v klasických hodinách zoologie v kvintách, důraz bude kladen na praxi, poznávání a určování živočichů, seznámení s živočichy méně známými či cizokrajnými, práce s mikroskopem a určovacími klíči, v rámci možností exkurze. Výuka by probíhala zejména formou prezentací v PowerPointu s velkým množstvím fotografií, k dispozici budou i jiné textové materiály, pracovní listy pro každou hodinu a cvičné testy.

39. Biologický seminář - ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚ

Pavel Málek
6,7,8
Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii
a fyziologii člověka, s náhledem do patologie
a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.
Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

40. Biologický seminář

Kateřina Landová
7,8
Seminář je koncipován jako průřez všemi obory biologie (botanika, zoologie, anatomie a fyziologie člověka, genetika, neživá příroda, obecná biologie). Důraz bude kladen na témata v běžných hodinách biologie málo probíraná nebo vůbec neprobraná a všeobecné shrnutí a rozšíření jednotlivých biologických oborů (nikoliv opakování - předpokladem je znalost látky předchozích let!). Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, v rámci možností i exkurze.

41. Bi, TV - SEMPERVIVUM (UMĚNÍ PŘEŽÍT)

Pavel Málek
6,7,8
Přežijí živočišné druhy změny životního prostředí, živelné katastrofy? Přežije člověk? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme jako naši předkové najít potravu v přírodě, rozdělat oheň pomocí dřev, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Víte, co je survival? Na podobné otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

42. Seminář ze zeměpisu - Současný svět

Nora Řepíková
7,8
- Problémy současného světa- změny klimatu, vojnové konflikty, chudoba a zadluženost, mezinárodní spolupráce, Evropská unie a její budoucnost, zdroje nerostných surovina jejich vyčerpatelnost.
- Exkurze na hydrometeorologickou stanici
- Přednášky v rámci Týdnu vědy a festivalu Jeden svět
- Exkurze - Slovensko (září- říjen 2012)

43. Dějepis: Historický seminář - Křižovatky českých dě

Aleš Dvořák
7,8
Seminář se bude zaměřovat na uzlové body našich dějin od středověku po 20. století a hledat jejich původní obsah a smysl pod nánosem pozdějších výkladů.

44. Dějepis - Historik a jeho řemeslo

Jakub Hajíček
5,6
Seminář z dějepisu zaměřený na základy fungování historické vědy. Naučíte se pracovat s různými informačními zdroji (vědecké publikace, archivní dokumenty, vědecké časopisy, elektronické databáze, on-line katalogy knihoven atd.), seznámíte se s tím, jak se vytváří historické poznání. Poznáte nejdůležitější teorie a metody historické vědy a ukážeme si základy dějin historiografie. Nedílnou součástí semináře bude vlastní praktická činnost.
Základním cílem semináře je proto ukázat, že od skutečné události ke zmínce v učebnici dějepisu je dlouhá a mnohdy dramatická cesta.

45. ZSV - Seminář z politologie a ekonomie

Aleš Dvořák
7,8
Seminář bude rozšiřovat a doplňovat výuku těchto dvou disciplín v rámci ZSV, především se zaměřením na aktuální domácí i světové dění.

46. ZSV - Seminář z psychologie

Emilie Šuralová
6,7,8
Seminář z psychologie je zaměřený na psychologickou problematiku muže a ženy. Zdravotnickou psychologii, kde budou probrána témata zaměřena na problematiku postižených a nemocných jedinců a jejich prožívání. Sociální psychologii se zaměřením na sociální problematiku jedinců. Pedagogickou psychologii se zaměřením na výchovu a poradenství. Krizové situace v životě jedince, které mohou nastat (např. drogy, alkohol, bezdomovectví a jiné), jejich prožívání z hlediska psychiky a řešení. Psychoterapii. Studenti na základě probraných témat se podívají do různých zařízení v rámci exkurze.

47. ZSV - Společenské vědy

Věra Pabištová
6,7
Obsahem semináře bude rozšíření a prohloubení systému dovedností, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci na zvolené téma. Možností bude i postihnout téma z různých úhlů pohledu, napříč více vědními obory (včetně literárního apod.), v kontextu s dalšími vědami. Seminář se bude věnovat následujícím tématům dle zájmu: úvod do studia, psychologie, psychiatrie, sociologie, kulturologie, planetární problémy, právo, politologie, státoprávní teorie, ekonomie, mezinárodní vztahy, etika. Součástí budou i besedy s odborníky, návštěvy některých institucí.

48. MATURUJEME ZE ZSV

Věra Pabištová
8
Obsahem semináře bude rozšíření a prohloubení
systému znalostí a dovedností z řady vědních oborů,
referáty, příprava ke státní maturitní zkoušce ad.
Seminář se bude věnovat následujícím tématům:
psychologie, psychiatrie, sociologie, kulturologie,
planetární problémy, právo, politologie, státoprávní
teorie, ekonomie, mezinárodní vztahy, etika,
religionistika. Součástí budou i besedy s odborníky,
návštěvy některých institucí.

49. ZSV - Seminář Základy práva

Jiří Punčochář
7,8
Seminář by měl poskytnout uchazečům komplexnější a ucelený náhled na právní systém ČR, popř. základy právního systému mezinárodního společenství a práva EU. Jeho cílem by mělo být prohloubení znalostí získaných v rámci předmětu ZSV s důrazem na propojení právně-teoretických pohledů s praxí. Svou povahou je proto seminář určen jak studentům z řad maturantů ze ZSV, uchazečům o studium na právnických fakultách, tak i studentům, kteří chtějí pouze získat právní vědomí o institutech práva, jejichž znalost budou moci využít v rámci běžného života.

Seminář by svým zaměřením neměl suplovat výuku práva v rámci předmětu ZSV, ale spíše bude zaměřen na budování určitého právního vědomí a specifického způsobu uvažování o společenských vztazích z hlediska práva. V neposlední řadě se bude snažit seznámit studenty se zajímavými aspekty práva a různorodými přístupy k němu na základě jejich aktivního zapojení do výuky formou diskuze, seminárních prací, popř. referátů. Seminář bude probíhat v rámci níže vypsaných tematických okruhů, jejichž obsah lze individuálně modifikovat či doplňovat dle možností výuky a zájmu studentů.

Bude dále zaměřen souběžně na praktické dovednosti práce s právními prameny, na situace, s nimiž se studenti v běžném občanském či civilním životě mohou setkat, ať již např. jako budoucí voliči, osoby vstupující do soukromoprávních vztahů, účastníci správního řízení např. při přestupcích v dopravě či se základními instituty trestního práva (např. základy trestní odpovědnosti, možnosti omezení osobní svobody v právním řádu ČR) atd. a principy fungování Evropské unie a základy evropského práva.

50. TV - Míčové hry

Jana Chloupková
6,7,8
Náplní semináře bude metodika a nácvik herních činností míčových her se zaměřením na odbíjenou.

51. Filosofie - Filosofický seminář

Daniela Rosolová
7,8
Seminář bude zaměřen na vybrané filosoficképroblémy z dějin české filosofie. Kromě domácích autorů bude zařazena i četba souvisejících zahraničních filosofů, hlavních inspirátorů zdejší tradice. Budeme se zabývat následujícími otázkami: Co obnáší život v pravdě? (J. Hus, V. Havel, L. Hejdánek) Jak lze vykládat české dějiny? (T.G. Masaryk, J. Patočka, E. Rádl, E. Kohák) Jaký význam měl ve zdejším prostředí existencialismus a fenomenologie? (V. Černý, J. Patočka) Co znamená ateismus v českém kontextu? (T. Halík, J. Sokol, T. Hříbek) Které filosofymůžeme označit za solitéry české filosofie? (L. Klíma, V. Bělohradský aj.)

Případná další témata dle dohody s účastníky.

Seminář je podmínkou k přistoupení k maturitě ze ZF. Podstatnou součástí bude dlouhodobá práce na maturitních seminárních esejích a příprava k veřejným obhajobám.

Kurs je určen pro studenty, kteří jsou ochotni pravidelně číst kratší filosofické (popř. související literární) texty, pokoušet se je interpretovat a diskutovat o nich.

52. Filosofie - Filosofická dílna

Daniela Rosolová
6,7
Seminář bude sloužit jako úvod do filosofie. Po pečlivém studiu textů na pomezí filosofie a literatury se budeme zabývat kreativním zpracováním dané látky. Pokusíme se divadelně ztvárnit některé Platónovy dialogy, úryvky z Musilovy knihy Muž bez vlastností či některé Sartrovy hry. Dále budemeanalyzovat filosoficky podnětné filmy či divadelníinscenace (např. Matrix, Čekání na Godota, Sedmá pečeť, Pí, Zvětšenina..). Výstupem semináře bude vytvoření filosofických novin pro cílovou skupinu středoškoláků, kde studenti zohlední a zhodnotí zkušenost s praktickým využitím některých filosofických námětů.

Kurs je určen pro studenty, kteří jsou ochotni pravidelně číst kratší filosofické (popř. související literární) texty, pokoušet se je interpretovat a diskutovat o nich.

53. Zmizelí sousedé v Praze na Vinohradech

Lukáš Drbout
5,6,7,8
Tento seminář není pro každého. Vyžaduje zvláštní, poměrně specifický přístup, který není tak úplně vlastní každému, i když v každém z nás z něj něco je. S trochou nadsázky a do jisté míry si nemusí nic zadat např. s pátráním po svatém Grálu.

Vyhledáváme informace o dvou rodinách z pražských Vinohrad, jejichž příslušníci (až na několik málo jedinců) všichni do jednoho (muži, ženy, děti, staří lidé) zahynuli během holocaustu za 2. světové války. Hledáme informace především o jejich životě, tj. např. kde přesně bydleli, jaké měli povolání, kam chodili do školy, s kým se oženili či za koho se vdaly, odkud pocházeli apod.

Prohledáváme staré telefonní seznamy a adresáře, internetové databáze obětí holocaustu (nejčastěji v angličtině), luštíme staré úřední zápisy a jiné archivní dokumenty, hledáme místa v nich uvedená na mapách a tak dále. Některá tato místa následně navštěvujeme, fotografujeme apod., tj. nesedíme jen u počítače či nad knihami, i když nezastírám, že to je - zvláště v počáteční fázi našeho pátrání, v níž se stále ještě nacházíme - jednou z hlavních činností, bez níž nelze prakticky nic dalšího podniknout. (Až pokročíme v našem hledání, je naplánován zájezd do Dánska, popř. též do Švédska, kde dosud žijí dvě členky obou uvedených rodin, které se před vypuknutím války zachránily včasných útěkem do zahraničí.)

Vyhledané a náležitě setříděné informace pak sdílíme prostřednictvím sociální sítě Facebook, přičemž práce s internetem, digitálními fotografiemi apod. jsou nejen nedílnou, ale zcela nezbytnou součástí naší práce, která vyžaduje maximálně pečlivý přístup, mnohonásobné kontrolování již zjištěných údajů, které se s každým dalším zdrojem informací někdy zpřesňují a prohlubují, jindy zcela mění, tj. takřka nic není jistého, vše je nutno prověřit nejméně ze tří nezávislých zdrojů a to vyžaduje úsilí, práci, která je někdy až rutinní a únavně pomalá, jindy naopak až téměř detektivní a plná vzrušení z předem očekávaného či nově objeveného.

To vše v tomto semináři je a není, záleží jen na Vás, chcete-li to v něm najít či nikoliv.


P. S.: Pro jistotu dodávám, že v tomto semináři opravdu nejde o žádnou zábavu (již vzhledem k jeho zaměření a obsahu), i když ta může být přesto někdy jeho průvodním jevem, jelikož mám jinak legraci moc rád.

54. EVV - DĚJINY DESIGNU (19. STOLETÍ - SOUČASNOST)

Milan Pech
7,8
Na tom, jak vypadá svět, který nás obklopuje - od iPodu po filmový plakát - mají značný podíl designéři. Seminář bude sledovat zrod a vývoj designu za posledních dvě stě let u nás a v zahraničí. Soustředí jak na grafický design (typografie, plakáty, značky firem, ...) tak na produktový design (nábytek, automobily, láhev Coca-Coly, ...). Přiblíží například tzv. Estetické hnutí, Arts and Crafts a významné uměleckoprůmyslové školy v Evropě a Spojených státech v 19. století. Osvětlí rozkvět uměleckých dílen v období secese a otázku secesního plakátu, který měl vliv na plakátovou tvorbu 60. let 20. století (Rolling Stones, psychodelické hudební skupiny apod.). Neopomene připomenout německý Bauhaus, sovětský UNOVIS a VCHUTEMAS, jejichž tvůrčí principy ovlivňují design dodnes. Bude se zabývat osobnostmi a dílem vybraných domácích a světových designerů (Josef Gočár, Ladislav Sutnar, Milan Knížák, Jonathan Ive - Apple, Jim SCHINDLER - McDonald, Ferdinand Porsche ad.). Kromě toho bude řešit otázku proč a jak na nás design působí z psychologického hlediska.

55. EVV - Dějiny fotografie

Milan Pech
5,6,7,8
Vznik fotografie v první polovině 19. století a její prudký rozvoj postupně proměňoval naše vizuální vnímání. Fotografie, která měla přímý i nepřímý vliv na zrod moderního umění, zápasila až do poloviny dvacátého století o to, aby byla vůbec uznána jako umělecký obor srovnatelný například s kresbou, grafikou nebo malbou. Seminář se soustředí na historii fotografie, fotografických metod, technologií a přístrojů v průběhu 19. a 20. století. Praktickou součástí semináře bude fotografování. Na tradiční náměty jako portrét, zátiší nebo krajina se budou uplatňovat různé kompoziční a tvůrčí přístupy známé z dějin fotografie (piktoralismus, funkcionalismus, konstruktivismus, nová věcnost, surrealismus ad.). Na konci školního roku seminář uspořádá výstavu.

56. EVV - DĚJINY MÉDIÍ A VIZUÁLNÍ KULTURA SOUČASNOSTI

Milan Pech
5,6,7,8
Způsoby, jakými si lidé předávají informace, se v průběhu staletí měnily. Seminář se bude zabývat dějinami médií od jeskynních maleb, přes vznik písma až k masmédiím současnoti (noviny, radio, film, televize, internet). Bude sledovat také technologické zvraty v oblasti médií, od klínopisných destiček, přes knihtisk po web. Praktickou součástí semináře budou analýzy volebních kampaní u nás a v zahraničí, rozbory novin, populárních časopisů, filmů a internetových stránek. Smyslem semináře je seznámit se s historií médií a poodkrýt způsoby masmediální komunikace a manipulace.

57. EVV - UMĚNÍ 1800 - 2000

Milan Pech
7,8
Umění 19. století
1. Paříž, hlavní město 19. století (flâneur, zrod moderního umění)
2. Salon a umělecká kritika (Diderot, Baudelaire, Salon odmítnutých)
3. Skica a evropské krajinářství (rokoko, barbizonská škola, impresionismus)
4. Orientalismus (kolonie, japonismus, primitivismus)
5. Grafika v 19. století (rytina, lept, akvatinta, litografie, japonské dřevořezy)
6. Reforma designu (Government School of Design, Art and Crafts, Morris)
7. Umění ve věku revolucí (1789, 1830, 1848)
8. Středoevropský biedermeier
9. Nacionalismus a internacionalismus
10. Pomník a veřejný prostor
11. Ženy umělkyně (Marie Barcquemond, Berthe Morisot, Mary Cassatt ad.)
12. Modernost (Baudelaire, Ruskin, Guys, Manet)
13. Fin de Siècle! (Nabis, symbolismus a secese 1890 - 1900)
14. Zobrazení těla v umění na konci 19. a počátku 20. století

Umění 20. století
1. Umění participace (futurismus, dada, happening, performance, Fluxus)
2. Hlednání duchovnosti (Kandinskij, Kupka, Malevič, Rothko, Hirsch)
3. Trauma války (dada, retour à l ordre, Grosz, Beuys)
4. Komunismus a avantgarda (Marx, nadstavba, produktivismus, surrealismus)
5. Avantgardní umělecké vzdělávací instituce (VCHUTEMAS, Bauhaus)
6. Mýtus originality (modernismus, tradice, pastiš, originalita, apropriace)
7. Umění jako politikum (entartete Kunst, socrealismus, abstraktní expresionismus)
8. Umění studené války (umění socialistických zemích za tzv. studené války)
9. Psychologie moderního umění (arteterapie, artefiletika, neuroestetika)
10. Design a vizuální kultura (funkčnost, estetika, psychopatologie)
11. Vysoké a nízké (populární kultura, kýč, postmodernismus)
12. Jarmark umění (obchod s uměním, komodifikace umění, kanon)
13. Muzeum umění (proměny kulturní instituce od počátku až do současnosti)
14. Nová média (fotografie, film, video, web)

58. EVV, Dějepis - FILM A DĚJINY

Milan Pech
7,8
Od doby, kdy vznikla kinematografie, bylo natočeno mnoho filmů na historická témata. Smyslem semináře Film a dějiny je seznámit se základními vyjadřovacími prostředky filmové tvorby (kompozice, světlo, barva, zvuk apod.) a na základě rozboru jednotlivých filmů sledovat způsob filmového vyprávnění historických událostí. Nepůjde jen o to rozkrývat nakolik jsou snímky věrné své předloze, ale také hledat jejich ideologické a propagandistické souvislosti, např. v období nacismu a komunismu (Atentát, Husitská trilogie, Třicet případů majora Zemana ad.).

59. EVV - UMĚNÍ JE ZÁŽITEK, ZÁŽITEK JE UMĚNÍ

Jana Kaderová
5,6,7,8
Baroko nebo gotika nebo snad barokní gotika? Kryštof nebo Kilián? Svatý Šebestián od Kubišty nebo raději od Handkeho? Skupina Osma nebo Čtyřicet dva? Pasionál abatyše Kunhuty nebo Bible Václava IV.? Venuše Věstonická nebo Venuše Americké? Karlův nebo Juditin most? Relikviář svatého Maura nebo české korunovační klenoty?
Ztratili jste řeč? Nevadí, na semináři UMĚNÍ JE ZÁŽITEK, ZÁŽITEK JE UMĚNÍ ji získáte zpět a spolu s ní i spoustu netradičních a hlubokých zážitků. Neboť krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt. (Alexis Carrel)

60. EVV - VÝTVARNÝ SEMINÁŘ

Andrea Angelová
6,7,8
Seminář zaměřený jak na praktickou výtvarnou tvorbu - kresbu, malbu a příbuzné techniky, tak i dějiny výtvarné kultury. Součástí semináře je i příprava na maturitní zkoušku z EVV.

61. EHV - ORCHESTR A SBOR

Igor Angelov
6,7,8
Seminář zaměřený na hudební praxi:
- zkoušky a koncerty
- soustředění
- nahrávání CD

Seminář navazuje na předchozí hudební aktivity v EVH, ale je otevřený i všem dalším hudebníkům a zpěvákům.

Více na http://hudba.arcig.cz

62. EHV - Maturitní a poslechový seminář z hudební výc

Marie Kroftová
7,8
Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

63. M - Seminář z matematiky pro septimy

Zdeněk Lauschmann
7
Cíl : Zvládnutí základů matematické analýzy: limity, derivace, integrály

Celky a obsah : Limita a spojitost funkce, počítání limit, Derivace funkce, derivování, průběh funkce a další použití derivací, Neurčitý integrál, integrování, určitý integrál a jeho použití

Literatura : Diferenciální a integrální počet (nakladatelství Prométheus)

64. M - Seminář z matematiky pro oktávu A

Zdeněk Lauschmann
8
Cíl: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti v různých tématech. Zvláštní zřetel ke státní maturitě z matematiky - tj. rozbor úloh z testů minulých let.

Skupiny tematických celků:
* výroky, množiny, čísla a výrazy
* rovnice, nerovnice a jejich soustavy
* planimetrie, stereometrie, vektory a analytická geometrie
* elementární funkce
* kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
* základy matematické analýzy

Pro 8A.

65. NJ - DSD

S. Drutjons
6
(NJ1)

66. NJ - DSD

O. Špaček
6
(NJ2)

67. NJ - DSD

S. Drutjons
7
(SND1)

68. NJ - DSD

S. Drutjons
7
(SND2)

69. NJ - DSD

S. Drutjons
8
(SND1)

70. NJ - DSD

S. Drutjons
8
(SND2)

71. DĚJEPIS - MATURITNÍ HISTORICKÝ SEMINÁŘ

Pavel Beneš
8
Cílem předmětu je systematizovat poznatky studentů z dějin, které získali při výuce dějepisu (případně i dalších společenskovědních předmětů), či samostatným studiem. Seminář je určen především těm studentům, kteří si zvolili dějepis jako ústní maturitní předmět, popřípadě se rozhodli pro studium historie či jiného společenskovědního oboru na vysoké škole. Přednostním posláním historického semináře je tudíž poskytnout studentům průpravu na maturitní zkoušku a vysokoškolskou formu studia. Každý student má zároveň povinnost vyhotovit seminární práci, svým zaměřením odpovídající jeho vlastní odborné specializaci, v níž prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a historickými prameny.
Obsah semináře je tvořen základními problémovými okruhy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin, jež jsou obsaženy v maturitních okruzích.