Zápis ze 3. schůze Plesového výboru maturitního plesu AG

Zápis ze schůze Plesového výboru maturitního plesu Arcibiskupského gymnázia (AG)
konané dne 8.3.2011 v knihovně školy

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č.1)

Schůzi zahájil ředitel AG p. Richard Mašek. Na úvod schůze proběhlo hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele s tímto výsledkem:

Předseda schůze: p. Krzysztof Kliś (pokladník Rady rodičů, rodič žáka 1.A)
Pro hlasovalo: 12
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 1

Zapisovatel: p. Andrea Gregorová (předsedkyně Rady rodičů, rodič 2 žáků 1.B)
Pro hlasovalo: 12
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 1

Ověřovatel zápisu: p. Pavel Koch (člen Rady rodičů, rodič žáků 8.B, 5.B, 2.A)
Pro hlasovalo: 13
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 0

Dále schůze pokračovala dle programu:
1) Vyúčtování maturitního plesu 2011
2) Rozhodnutí o rozdělení zisku
3) Příprava maturitního plesu 2012

1) Vyúčtování maturitního plesu 2011
Vyúčtování (viz Příloha č.2) včetně kopií všech souvisejících dokladů předložil a okomentoval p. Krzysztof Kliś. Následně bylo hlasováno o předložené výsledovce plesu s tímto výsledkem:
Pro hlasovalo: 13
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 0

2) Rozhodnutí o rozdělení zisku
Ve věci rozhodnutí o rozdělení zisku byly po diskuzi navrženy tyto tři varianty:
Varianta A: návrh Pavel Koch - celý zisk ve výši Kč 28 400,- přenechat škole pro účely zkvalitnění prostředí školy
Varianta B: návrh pokladníka Rady rodičů Krzysztofa Kliśe - viz Příloha č.3
Varianta C: návrh třídní učitelky septimy Jany Kaderové - částku ve výši Kč 20 000,- ponechat na účtu Rady rodičů pro účely plesu 2012 a částku Kč 8 400,- přenechat oktavánům na výdaje spojené s maturitními zkouškami

O variantách A, B a C bylo hlasováno ve 2 kolech s těmito výsledky:
1.kolo:
Pro variantu A hlasovalo: 1
Pro variantu B hlasovalo: 5
Pro variantu C hlasovalo: 5
Hlasování se zdrželo: 2

Z důvodu shodného počtu hlasů u variant B a C proběhlo 2. kolo hlasování s těmito výsledky:
2. kolo:
pro variantu B hlasovalo: 5
Pro variantu C hlasovalo: 7
Hlasování se zdrželo: 1

Hlasováním bylo rozhodnuto, že zisk z maturitního plesu 2011 bude rozdělen tak, jak je stanoveno ve variantě C.

3) Příprava maturitního plesu 2012
Maturitní ples 2012 se bude konat 27.1.2012, hlavním organizátorem byl stanoven pan profesor Šilha, kterému třídní oktavánů sr. Karin přislíbila aktivní spoluúčast. Objednávku na místo konání - Národní dům na Vinohradech - vystaví pan profesor Šilha v nejbližší době. P. Gregorová přislíbila jednat s Národním domem ve věci možné slevy z ceny.
Ve věci finančního zabezpečení plesu bylo dohodnuto, že obdobným způsobem jako tento rok rodiče primánů a oktavánů složí na účet Rady rodičů zálohu (primáni ve výši Kč 500,-, oktaváni ve výši Kč 1000,-), která bude zúčtovaná po skončení plesu podle toho, s jakým finančním výsledkem akce skončí.

Pan profesor Šilha dále připomenul, aby se v zájmu možnosti prominutí poplatků, oznámení o konání akce na OSA poslalo v dostatečném předstihu. Minimálně do konce listopadu 2011 vzhledem k tomu, že rada OSA zasedá pouze jednou za měsíc.
Na závěr bylo pokladníkem Rady rodičů oznámeno, že zálohy rodičů primánů a oktavánů budou z účtu Rady rodičů v plné výši vráceny.

Další setkání Plesového výboru bylo stanoveno na říjen2011, termín upřesní pan ředitel začátkem školního roku 2011/2012.

Zapsala: Andrea Gregorová

Ověřil: Pavel Koch