Umění řešit problémy - projekt pro školní rok 2008-2009

Chápejme problémy jako přirozenou součást našeho světa, i jako příležitost, a snažme se je řešit. Problémy se nikomu v životě nevyhnou. Jde o to, abychom je dokázali vnímat jako něco, co nás může posunout dál, otevřít nové pohledy, jako výzvu, nikoli jako něco, co nás pouze trápí, brzdí nebo dokonce sráží v rozletu. Řadu problémů je vhodné řešit v týmu, a proto i letošní projekt bude prací skupinovou.

Profesoři vypisují problémy k řešení a studenti si v prvním kole přihlašování mohou zapsat, který problém by nejraději řešili. Každý si vybere právě jeden! Zapisuje se na archy na nástěnce ve 2.patře v pondělí a úterý 8. a 9. 12. V jednotlivých skupinách však nakonec nesmí být více než 10-11 studentů, a proto si podle předložených zápisových archů těch problémů, kde zájem přeroste tuto mez, vyučující vyberou, s kterými zájemci chtějí spolupracovat. Nesmějí však zcela vyloučit primány a sekundány, pokud se do jejich projektu zapsali. (Jestliže se do jednoho projektu zapíší více než tři, musí v něm alespoň tři zůstat.) Úspěšnou volbu z prvního kola již nelze měnit. Pro ty, kteří v první kole neuspějí, bude vypsáno druhé kolo, v němž už bude nutné respektovat hranici maximálního počtu studentů v jedné skupině. Jakmile se student zapíše, nahlásí svou volbu třídnímu učiteli. Kdo se do žádného projektu nezapíše sám, tomu bude skupina přidělena.

Harmonogram
5. 12. zveřejnění problémů
15. 12. uzávěrka přihlášek k problémům
19. 12. první schůzka skupin
29. 1. druhá schůzka skupin
8. 4. třetí schůzka skupin
7. 5. závěrečná schůzka, odevzdání prezentací

V pátek 19. 12. budou první dvě vyučovací hodiny vyčleněny na první setkání skupin s patřičným učitelem, kde bude problém pečlivě formulován, analyzován a bude promyšleno a naplánováno řešení. Každá skupina má najít svou cestu, jak problém zdárně a originálně vyřešit. Učitel zajistí na první schůzce vzájemnou výměnu telefonických a e-mailových kontaktů a na každé schůzce vede pečlivě docházku (hlásí patřičným TU) a zapisuje si, jak a s jakými závěry schůzka proběhla.

Dále skupiny pracují samostatně jako na domácím úkolu, scházejí se podle potřeby. 29.1.2009 ráno se uskuteční další setkání skupin s učiteli, kde žáci budou referovat o postupu práce, prezentovat dílčí výsledky, obhajovat svá řešení.

Další schůzka bude ve středu 8.4. před křížovou cestou a měla by být věnována společné práci na závěrečné prezentaci řešení zadaného problému. Prezentací se myslí plakát, na kterém bude popsáno zadání problému, jeho rozbor, popis navrženého a realizovaného řešení, jeho zhodnocení a obecné závěry, event. doporučení.

7.5. po posledním zvonění před vydáním vysvědčení maturantům se skupiny sejdou opět s učiteli a odevzdají prezentaci a zhodnocení svých výsledků. Tyto výstupy učitelé předají spolu s dokumentací, kterou si vedli, I.Hajičové a ta pak prezentace vyvěsí na chodbových nástěnkách. Prezentace by měly být připravené i v elektronické podobě (případně naskenované), abychom je vyvěsili na školních stránkách.


V následujícím přehledu je možné se seznámit s  problémy navrženými k řešení.


1 Tančírna
H. Almerová
Taneční vystoupení VIII. B na maturitním plese

2 Jak interpretovat Gregoriánský chorál
I. Angelov
Orientace v chorálním zápisu, zpěv, 3 základní principy liturgické hudby, na závěr veřejné vystoupení

3 Rozumět dotekem
A. Angelová
Kolik toho říkají oči a jaké to je, když nevidíme?
Kolik můžeme ze světa poznat, když naše oči nevidí?
Člověk je stále týž a má touhu poznávat a dovídat se, i když třeba jemným dotekem....

Knížky pro nevidomé děti.
Mají jinou formu. Mají jiné zákonitosti. Jsou určené lidem, kteří nevidí či zůstali se zbytky zraku. Dá se taková kniha koupit? Která nakladatelství je vydávají a které knihovny je půjčují.
Je možné takovou knihu vyrobit? A jaké tedy podmínky by měla splňovat?
Které společnosti se věnují takovýmto formám literatury a jak vypadá jejich činnost?

Problém je nastaven tak, že by studenti měli poznat kdo se v naší společnosti věnuje nevidomým.Co se pro ně dělá a organizuje. Kde jsou slabé stránky této pomoci. Dále by vytvářeli knihu, která by splňovala charakter knížky pro nevidomé a mohla by být ve škole vyrobena. Poté by byla nabídnuta některým z knihoven pro nevidomé.

Otázka je, zda při výrobě této knihy škola přispěje na materiál. Měla by být darována jako dar AG nevidomým. ( Budu moci spolupracovat s odborným lektorem.)

4 Jak může student AG pomoci trpícím v zemích třetího světa?
P. Beneš

5 Prozkoumání možností a příprava pro výuku zpracování zvuku a videa
Lukáš Bernard

Anotace
V osnovách ŠVP Osm svobodných umění, podle kterých se začne poprvé učit příští školní rok v terciích, figuruje v Informatice nové rozšiřující téma, dosud na AG nevyučované - Zvuk a video: zvukové formáty wav, mp3, audio přehrávače: gramofon, magnetofon, CD přehrávač, MP3 přehrávač, pořízení zvukového záznamu: mikrofon, rip, externí vstup, převody mezi audioformáty, videoformáty, videorekordér, DVD přehrávač, domácí kino, videokamera, převody mezi videoformáty, střih.
Náplní projektu je prozkoumat možnosti, jak vyučovat zmíněné téma na AG, včetně výběru vhodného hardware a software. Po výběru prostředků s jejich pomocí rozvrhnout náplň konkrétních vyučovacích jednotek v rozsahu 10 vyučovacích hodin (5 dvojhodin).

6 Smrt učitele?
J. Bierhanzl
Ke smrti Boha, jak ji konstatoval Nietzsche, současné myšlení připojuje smrt autora a smrt člověka jako subjektu. Uvážíme-li, že v kontextu okamžité dostupnosti informací je tradiční role učitele jako předávajícího vědění, které žák nemá, zpochybněna, není na místě připojit k seznamu zemřelých učitele (a žáka)? Je-li vědění demokratizováno, co vlastně může a má předávat učitel? Je možná jakási obrana učitele, která by si byla vědoma jeho smrti?

7 Taneční vystoupení VIII. A na maturitním plese
I. Brožová

8 Fyzikální cirkus aneb Jak zvýšit popularitu fyziky?
J. Cvachová, A. Dudychová
Cílem je zvýšení fyzikálních znalostí studentů pomocí pokusů s jednoduchými prostředky.
Studenti: - vyhledají vhodný pokus v literatuře či na internetu
pokus sestaví a vyzkouší
sepíšou protokol o pokusu (pomůcky, provedení, fyzikální vysvětlení)
protokol (zejména fyzikální vysvětlení) předají formou vhodnou na nástěnku nebo jako prezentaci v Power pointu
předvádění všech pokusů Fyzikální cirkus
dohodnou se na zřízení a péči o nástěnku fyziky na chodbě
Požadavky : nástěnka fyziky
Počet studentů: 11+11

9 Tělesná zdatnost studentů AG
L. Čaba
Existují jisté obavy, že tělesná zdatnost našich (ale i jiných) studentů je na velmi slabé úrovni. Proto můžeme využít celosvětově uznávané motorické testy k odhalení skutečnosti. Jak na to? Testovat studenty, zapsat výsledky, porovnat mezi sebou a s výsledky jiných měření, vyvodit závěry. Využijeme testy UNIFIT a EUROFIT. Navrhneme postupy ke zlepšení situace.

10 Uspořádání a vybavení jazykových učeben
L. Drbout
Cílem tohoto projektu je vyřešit uspořádání a vybavení jazykových učeben tak, aby tyto co nejlépe vyhovovaly současným potřebám jazykové výuky na naší škole a zároveň odpovídaly požadavkům, které na ně budou v nejbližších letech s největší pravděpodobností kladeny, což v praxi znamená:
- vytvořit návrh na prostorové uspořádání jednotlivých učeben a jejich případné dovybavení (např. nábytkem, technickým vybavením, knihami a časopisy, mapami, plakáty apod.),
- přednést tento návrh vedoucím učitelům jazykových sekcí a vedení školy a zapracovat jejich případné nápady, podněty a připomínky,
- najít potenciální dodavatele tohoto dovybavení, zjistit podmínky jeho dodání a navrhnout rozpočet projektu,
- získat zdroje na částečné (resp. úplné) zafinancování celého projektu (např. oslovením soukromých firem, sdružení rodičů, zřizovatele školy, místního městského úřadu a dalších státních i nestátních organizací a institucí),
- zrealizovat projekt, tj. přeuspořádat a dovybavit jednotlivé jazykové učebny dle připraveného projektu, a to tak, aby nedošlo k nějakým mimořádným výpadkům ve výuce v těchto učebnách,
- slavnostně předat upravené jazykové učebny (za přítomnosti vedení školy, sponzorů apod.) studentům školy (včetně např. praktických ukázek využití nového vybavení daných učeben apod.).

11 ???
A.Dvořák

12 ???
E. Grünwaldt

13 Školní webové stránky v angličtině
I. Hajičová
Snažíme se různými způsoby komunikovat se světem mimo českou jazykovou oblast a navazovat kontakty. Přitom jeden z nejsnáze dostupných informačních materiálů o naší škole - školní web - je pouze v češtině. Pokusme se prezentovat aspoň některé podstatné věci v angličtině.

14 Příprava dvoudenního putovního minitábora pro mladé vozíčkáře
J. Havlová
Je třeba dobře vytipovat trasu (všude mechanický vozík neprojede:-), zajistit nocleh, obědy (a všechna ostatní jídla) a samozřejmě také příjemné zážitky (návštěva zámku, muzea, koncertu, táborák...) pro vozíčkáře i tlačiče. Tlačič je ten, kdo před sebou neúnavně tlačí kamaráda na vozíku, pomáhá mu s osobní hygienou a oblékáním a neztrácí dobrou náladu.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SAMOTNÉ AKCE: Putování proběhne v maturitním týdnu
ŘEŠITELÉ: Fyzicky zdatní (!!!) a psychicky odolní studenti a studentky

15 Návrh a realizace sportovního dne AG
J. Chloupková

16 Osamělost na sklonku života
I. Kafková, K. Landová
Ne každému se poštěstí prožít pokojné a důstojné stáří, mít přátele, děti, vnoučata, zkrátka lidi, kteří jsou nablízku a je-li potřeba pomohou. Jsou lidé, kteří zůstali sami, nemají své blízké a nedokáží se již sami o sebe postarat. Obvykle skončí v domech s pečovatelskou službou, protože se o ně nechce nebo nemá kdo postarat. Sice mají jeden druhého, přesto jsou ale osamělí, vědí, že mládí a zdraví se jim nikdy nevrátí a přemýšlí, zda až odejdou, budou někomu chybět. Otázkou je, lze takovým lidem vnést světlo do života, ukázat jim, že někomu jejich osud není lhostejný, že jsou lidé, kteří je umí potěšit, popovídat si, udělat jim radost?
11+11 studentů

17 Tituly, bez kterých se neobejdete
H. Klikarová
Téma je určeno pro studenty jakéhokoliv věku, kteří mají zájem o literaturu.
Cílem projektu je společnými silami sestavit seznam povinné literatury, ovšem ne podle osnov hodin českého jazyka, nýbrž podle preferencí studentů.
Jednalo by se o díla, která se studentům nejvíce líbila a ovlivnila je. Díla, o kterých si myslí, že by si jejich vrstevníci rozhodně měli přečíst. Může jít o průřez všemi žánry i obdobími, od braku přes sci-fi po krásnou literaturu, od Homéra po současníky.
Výsledkem by měl být jakýsi žebříček děl, která sklidila u studentů největší úspěch.

18 Quid Procopius cum problemate?
J. Kopecký
Anotace problémového vorkšopu
Pověsti o zemském patronu Prokopovi zanechaly řadu stop v české krajině, což lze chápat jako projev důvěrného vztahu našich předků k němu. Se studenty Arcibiskupského gymnasia se však tento hérós ponejvíce míjí, třebaže legendy o něm patří k nejstarším dílům české literatury a přestože o všeliké památky či pozůstatky svatoprokopské úcty není nouze.
Kdo ze studentů ví, co Prokop prováděl s čertem? Kdo ví o Prokopově řešení problémů etnické povahy? Kdo ví, jak si Prokop dovedl poradit s úřednickými
obstrukcemi papežské kurie? Důvěřivější studenti, neznajíce pramenné texty, přijímají asociaci Prokopova jména (zanesenou do ŠVP AG) s klíčovou kompetencí k řešení problémů či svobodným uměním řešit problémy jen ze slepé důvěry, již apriorně propůjčují úředním dokumentům vůbec; jiní s pokrčením ramen či s lhostejností, obvykle věnovanou nicneříkajícím informacím; studentstvo kritičtějšího ducha pak možná věc odbude úsměškem či poklepáním si na čelo.
Námětem našich setkání bude nejprve předběžná úvaha o významu a povaze problému. Dále se seznámíme s nejstaršími prokopskými legendami a zběžně i s moderní sekundární literaturou. Dvě ze tří prokopských legend existují v poněkud zastaralém českém překladu (originály jsou latinské), o překlad třetí legendy — odvozené z nejstarší prokopské legendy (Vita minor) někdy po polovině 13. stol. — bychom se pokusili my. Četba těchto textů nám pomůže zachytit problémy, s nimiž se Prokop potýkal, a snad se i dobereme textových podklad ° u, jež by mohly být oprávněním pro slova, dle nichž je Prokop mohutný, fyzicky i duševně impozantní [. . . ] sebevědomý a vzdělaný člověk, který se nijak nevyvyšuje, žije v každodenní práci, v těsném sepětí s přírodou a v péči o chudé, a který je především patronem samostatnosti názoru a myšlení (ŠVP).
Za příznivých podmínek (dají-li bohové, svatý Petr, vedení školy a jakož i časové možnosti učitele vedoucího tento problémový dýchánek) lze uvažovati též o společné návštěvě alespoň některých svatoprokopských památek či souvisejících krajinných pozoruhodností.

19 Olympiáda z CJL pro l. B
M. Kroftová
Příprava hodiny zajímavé práce zajímavou formou na úměrná témata

20 Návrh na renovaci a vybavení jedné běžné kmenové třídy
D. Křivková

21 ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM NENÍ V KONTAKTU S KŘESŤANSKÝM GYMNÁZIEM A S ARCIBISKUPSKÝM GYMNÁZIEM V KROMĚŘÍŽI ATD.
A. Kulhavá
Studenti a učitelé AG (včetně mě) nemají až na výjimky ponětí o životě na těchto školách a přitom křesťanských škol není v republice zase tolik. Nejde zvlášť na velkou vzdálenost udržovat nějaké velmi úzké vztahy, tím spíše, když máme vlastní práce hodně. Ale něco jde. Něco lze pro jednorázové propojení (realizované studenty z projektu a i dalšími), které bude mít propojku pro celou školu (představu) a něco lze potom dále, pro nejoptimálnější dlouhodobý kontakt.
Řešení:
- promyšlení celého projektu
- samostatné navázání kontaktu se školami- pracovníkem školy
- diskuse na toto téma s pracovníkem
příprava
kontakt škol ve větším měřítku
diskuse (osobní? internet?) se studenty školy
příprava
realizace
plány a systémy pravidelnější spolupráce a vědění o sobě kontinuálně
(co je a co není reálné, efektivní, zajímavé)
a) takto zhruba obecně jako osnova
b) jiné pojetí iniciované studenty- tj. vámi

22 Výzvědy k Vyzvědačům
Z. Lauschmann
Aktualizace podkladů k otázkám hry VYZVĚDAČI :
- průzkum v terénu (dané území na Starém Městě Pražském)
- počítačové zpracování výsledků

23 English challenge
M. Laušmanová
A morning / An afternoon with English games, quizzes, competitions and anything else you can think about and prepare to challenge your schoolmates´ knowledge of English. And we should have a lot of fun with English too although it´ll be a contest for the best to win!
Student of all ages are welcome to take part in organizing this event.

24 Práce na vydání ukázkového čísla školního časopisu představujícího průběh 2-3 čtvrtin tohoto školního roku v AG
A. Lišková

25 VODA - možnost rozvinout problematiku v úrovních
P. Málek
1) zdroj života, problémy v dostupnosti zdrojů vody u nás a ve světě,... 
2)  pitná voda - kvalita, sledování toho co pijeme, srovnání druhů nápojů, nevhodné a toxické látky v nápojích, pitný režim,...
3) voda v krajině - funkce, využití člověkem, péče o přírodní zdroje vody, ochrana pramenů, studní a studánek, současný stav.

26 Mapování hranic kompetencí empirických a spekulativních věd
I. Mariae
- spadá téma evoluce (ať již biologické či v širším smyslu kosmické) do kompetence přírodních věd nebo filosofie?
- způsob datace a určování autorství biblických spisů a role, kterou v nich hraje
zkoumání historických indicií či filosofické apriorní postoje
- od fluktuace vakua až ke vzniku z ničeho
- materialistický determinismus versus svoboda člověka a objektivita myšlení
Cílem úsilí bude alespoň poněkud pokročit v orientaci v některých oblastech, k nimž se více nebo méně přiměřeně vyjadřují různé vědní obory a prozkoumat míru kompetence, jež je k takovému posouzení nutná.

27 Výroba náhradního ciferníku staroměstského orloje (pro případ, že by byl orloj znovu vybombardován); zhotovení funkčního modelu ve vhodném měřítku
R. Mašek

28 1.0šetřovna pro zvířata, Krymská ulice 23/296, Praha 10, občasná výpomoc se zvířaty starým a nemocným lidem
 + 2. Geriatrická klinika, Londýnská 15, Praha 2, občasná návštěva osamělých starých lidí na klinice
O. Mazánková

29 Webová stránka Arcibiskupského gymnázia v němčině
H. Milcová
AG je v kontaktu s různými školami v Německu, kam naši studenti jezdí na výměnné pobyty či prostě na zahraniční studijní pobyty. Mnozí studenti mají navíc četné další individuální kontakty s německými rodilými mluvčími. Proto by bylo dobré vytvořit pro ně německou verzi www.arcig.cz, částečně přeložením stávající webové stránky, částečně informacemi určenými speciálně pro německé gymnazisty, kteří jsou našimi partnery a mají zájem nejen o naši školu, ale i o Prahu a o to, co Praha, popř. další místa v Čechách, mladým lidem mohou nabídnout.

30 Mariánský sloup a Staroměstské náměstí
O. Mrzílek
Navrhuji 3 témata k řešení - skupina rozdělena na 3 části, možné podle věku studentů
a)Mariánský sloup v roce 1918, proč byl problémem?
b)Jaké jsou problémy spojené s jeho obnovením - urbanistické, politické, kulturní, společenské
c)Společnost pro obnovu Mariánského sloupu - problémy spojené s jeho výrobou

31 Jak získat pevnou půdu pod nohama pro studium matematiky
V. Nebeská

32 Plán a program návštěv k seniorům
V. Pabištová

33 Zlepšení kultury prostředí na AG
N.Řepíková
Studenti budou řešit problematiku zlepšení úrovně sociálně-kulturního prostředí na naší škole, nejen po stránce technické a materiální vybavenosti výukových prostorů, ale i po stránce změn vzhledu tříd a společných prostorů, tak aby se nám příjemněji žilo a studovalo.

34 RODINA
J. Soldánová
Co je rodina? Jsme rodina? Kdo tvoří rodinu? Co pro mě znamená máma, táta, bratr, sestra......? Je rodina důležitá? Proč? Já + máma + táta = rodina? Kdo má rodinu? Kdo ji nemá?

35 Program německé jazykové výměny
K. Steinerová
ÚKOL: Sestavit program týdenního pobytu skupiny 16-letých německých studentů v Praze: aktivity  (pouze Němci / Češi i Němci dohromady), časový plán, finanční náklady, úřední formality, německý text - průvodní slovo při programu)

36 PŘEZOUVÁNÍ
P. Synovcová
1. sesbírat názory pro i proti
2. zvolit řešení, jak dosáhnout, aby se všichni přezouvali
3. zvolit řešení, jak dosáhnout, aby nebylo nutné se přezouvat
4. přivést do života variantu 2 nebo 3.

37 MODELY MOLEKUL ANORGANICKÝCH I ORGANICKÝCH SLOUČENIN
J. Šilha

38 Škola jako společenství
Ondřej Špaček
Vzdělávání není jen hromaděním vědomostí a snahou natrénovat jejich uplatnění v praxi. Škola není jen budovou, kde učitelé nalévají žákům do hlav předepsané penzum rozumů. Škola je také místem setkávání, místem, kde vzniká svébytné lidské společenství. Aby mohlo vzkvétat, potřebuje jakékoliv společenství (ať už to bude rodina, parta kamarádů nebo třeba výzkumný tým) dostatečně kvalitní komunikaci mezi svými členy. Čím efektivnější je tato komunikace, tím spokojenější jsou členové společenství. V našem projektovém týmu se budeme zabývat tím, jak funguje komunikace na AG. Protože členy týmu budou hlavně studenti, zaměříme se především na ty komunikační proudy, jejichž jsou studenti součástí (student-student, student-profesor, student-vedení školy, student-další lidé ve škole). Na začátku si vymezíme, co je dobré a co nás naopak trápí. Jeden z navržených problémů pak důkladně popíšeme a pokusíme se konkrétním projektem přispět k jeho řešení. Záleží jen na nás, jaký problém z dané oblasti budeme řešit a jak. Výsledkem naší práce může být např. kniha přání a stížností, školní časopis nebo školní parlament. Cokoliv, co komunikaci v našem školním společenství zlepší, a všem tak zpříjemní život v něm. Projekt je určen studentům nižšího i vyššího gymnázia, kteří si všímají dění kolem sebe a mají chuť aktivně toto dění ovlivňovat.

39 Příprava společného projektového týdne pro studenty z AG a z gymnázia ve Zwickau
a zpracování žádosti o grant Česko-německého fondu budoucnosti
E. Špačková
Ve dnech 16. - 20. března 2009 se skupina studentů, kteří se do této projektové skupiny přihlásí, zúčastní týdenního vzdělávacího pobytu v SRN. Obě skupiny (česká i německá) každá čítající 10 - 13 studentů, budou společně ubytovány v prostorách kláštera v Hesensku. Týden bude věnován nejen společným workshopům s duchovní a společensky-politickou tématikou, ale i práci v dílnách kláštera a volnočasovým aktivitám. V příštím školním roce by podobný projektový týden měla na oplátku zorganizovat naše škola, a sice na území ČR.
1)Seznámení skupiny s jednotlivými úkoly a jejich rozdělení
2)Organizace odjezdu skupiny v březnu 2009 a zabezpečení skupinové jízdenky slevou
3)Zpracování fotodokumentace pro školní webové stránky, reflexe zkušeností z pobytu
4)Návrh obdobného recipročního projektu na školní rok 2009/2010
5)Zpracování a podání žádosti o grant Česko-německému fondu budoucnosti

40 Šance integrace Romů v ČR a SRN?
(V němčině - proto přístupný jen od sexty)

Roma werden in Tschechien oft als ernste Problemgruppe in der Gesellschaft angesehen. Was verhindert die Integration, wie könnte sie erreicht werden?
Und wie wird mit Roma in Deutschland umgegangen? Erscheinen Roma dort auch als Störfaktor, und wenn ja, was wird unternommen?
P. Täumer

41 Sbírka španělských a latinskoamerických povídek
J. Vanišová
Studenti zhotoví 15-20 exemplářů antologie španělských a latinskoamerických povídek (vyjma Brazílie), kterou by bylo možné používat v hodinách španělštiny, příp. literatury. Antologie bude v českém, příp. dvojjazyčném vydání - podle schopností přihlášených studentů (především co se týká španělštiny). Výběr povídek záleží na studentech, měly by však pokrývat různá období a témata.

42 Pravidla hry GO
Z. Vavřín
Podstatou úkolu je nalézt vhodný zdroj a prostudovat a pochopit pravidla této hry. Poté připravit:
Písemné zpracování (ručně, případně v elektronické podobě) vlastní formulace stručného a co nejsrozumitelnějšího výkladu pravidel, který by mohl sloužit všem zájemcům z AG. (Je míněna formulace v rámci možností lepší, přehlednější - podle potřeby stručnější, či naopak podrobnější než v nalezených zdrojích.)
Slovní prezentaci - seminář pro návštěvníky z řad studentů, popř. profesorů AG, na kterém by byla podána základní informace o hře GO, stručný, logický a co nejsrozumitelnější výklad pravidel hry a byla by dána možnost dotazů a diskuse o případných nejasnostech.
Hlavní přínos bych spatřoval v praktickém osahání obtížnosti úkolu stručně a srozumitelně formulovat nějaká relativně složitá pravidla (zde hry, jindy čehokoliv jiného...)

43 Zásobník kolektivních her do malé tělocvičny
A. Žváček