Anotace seminářů 2005/2006

Téma: 

V nejbližších dnech na našem gymnáziu vypukne kampaň zapisování seminářů na příští školní rok pro studenty vyššího gymnázia. Pro jejich informaci a také pro další zájemce z řad budoucích studentů vyšších ročníků předkládáme anotaci některých z nich.

Seznam anotací:--------------------------------------------------
Seminář z religionistiky

 • Seminář určen:
  Pro studenty maturující z náboženské výchovy, ale např. i z filosofie, a všechny další zájemce o hlubší poznání různých náboženských nauk - nejen z perspektivy dějin náboženství, jako je tomu v hodinách religionistiky v rámci náboženské výchovy v kvintě (bude rozšířeno, také po dohodě s účastníky semináře podle jejich zájmu), ale také z pohledu různých vědeckých disciplín: např. psychologie, filosofie nebo sociologie.

 • Některá témata semináře:
  Jak vznikají náboženství? (z vnějšku či z hlubiny duše?). Bůh v náboženství pozdním jevem? (moc v náboženském smyslu, kategorie posvátného). Mohou bohové a náboženství umírat? (problém živých a (zdánlivě?) mrtvých náboženství). Co může k problému náboženství říci psychologie? (náboženství jako přelud či péče o duši?). Je náboženství ve skutečnosti v základu jedno v různých kulturách nebo je jich mnoho různých? (je nějaký společný náboženský základ?). Je možné různá náboženství nějak srovnávat? (a jak a na základě čeho? - filosofická metoda fenomenologie náboženství jako religionistický přístup k náboženství). Náboženství a filosofie (rozum a posvátno?). Náboženství a politika (veřejná sféra a posvátno?). Problém ateismu (kultury bez boha?) Migrace náboženských kultur (přeznačování posvátných míst; východní náboženství v západním světě?). Křesťanství jediným pravým náboženstvím? (může nějaké náboženství vznášet nárok na výlučnost? - pohled religionistiky.) Různé přístupy k posvátnu napříč kulturami (obřad a mýtus, magie, šamanismus, mystika, gnóze, meditační techniky, askeze, víra) Nová náboženská hnutí a tradiční náboženství - typologie (např. Haré Krišna a hinduismus; školy jógy a východní meditace v západní praxi a jejich původní podoby v hinduismu a buddhismu); sekty a tradiční křesťanství (křesťanství a jeho staré i novější heterodoxní (nepravověrné) podoby.

  Tato a další témata budou představována na konkrétních reáliích z náboženských dějin a kulturních okruhů podle zájmu uchazečů semináře. Náplní semináře je také četba a metody výkladu některých důležitých textů náboženských dějin (mýty o původu světa a bohů, hymny a modlitby různých náboženství, problém výkladu náboženských symbolů).

 • Vyučující:
  Mgr. Monika Recinová
Seminář pro sexty: Angličtina bez učebnice

 • Vyučující: Ivana Hajičová

  1) V tomto semináři dostane každý účastník za úkol přečíst jedno dílo anglicky píšícího autora dle vlastního výběru a referovat o něm. Posluchači se pak musí zapojit do diskuse.
  2) Využiji audionahrávky díla Mary Shelley: Frankenstein. Je rozdělena do deseti kapitol a na každou kapitolu navazuje řada lexikálních a gramatických cvičení.
  3) Budeme porovnávat originály a překlady vybraných úryvků literárních děl a pokusíme se o vlastní překlady
  4) Četba a rozbor aktuálních článků z periodik
  5) Video talkshow s následnou diskusí
  6) Porovnání britské a americké angličtiny (text Divided by a Common Language + video ukázky)
  7) Slovní hříčky, hádanky, přísloví
  8) The Importance of Being Earnest - video divadelní hry (podle jazykové zdatnosti studentů)
Anglický seminář - reálie

 • Vyučující: Ivana Hajičová

  Tento seminář je druhou částí dvouletého semináře, který byl letos otevřen pro septimy, a tudíž v příštím šk. roce je určen především oktávám. Mohou se eventuelně přihlásit i studenti septim. Náplní budou reálie anglicky mluvících zemí, zejména USA (Británií se totiž zabýváme letos), což by mělo výrazně usnadnit přípravu maturitních témat.Anglický seminář - Příprava na zkoušku FCE

 • Vyučující: Lenka Váchová
 • Seminář určen: 8. ročník

  Soustavná příprava na zkoušku FCE, která se skládá z pěti částí: reading, listening, use of English, writing a speaking.
  Každý týden studenti vyplní a vyhodnotí test.
  Informace o termínech zkoušek na jazykových školách.
  Doporučené materiály pro samostatné studium.Seminář z matematiky pro sexty 2005-2006

 • Vyučující: Zdeněk Lauschmann

  Prohloubení základního učiva sexty a navíc některé maturitní celky :
  * Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
  * Důkazy matematických tvrzení , včetně důkazu matematickou indukcí
  * Komplexní čísla
  * (Poziční soustavy a kongruence)Seminář z deskriptivní geometrie 2005-2006

 • Vyučující: s. Karin Steinerová
 • Seminář určen: 6. - 8. ročník
 • Hod. dotace: 2 hod. týdně

 • Cíl semináře:
  * seznámit s metodami zobrazování prostorových útvarů do útvarů rovinných (kreslení názorných obrázků)
  * rozvíjet prostorovou představivost

 • Obsah semináře:
  * metody rovinného zobrazení prostorových útvarů: kótované promítání, kosoúhlé promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie
  * řezy těles, průniky těles
  * v dalším roce možno podle zájmu studentů pokračovat dalšími zobrazovacími metodami: středové promítání, lineární perspektiva, reliéfní perspektiva, osvětlení těles, fotogrammetrie, průměty kartografické sítě ad.

 • Doporučená literatura:
  * Drs, L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 1994
  * Medek, V., Šedivý, O.: Deskriptivní geometrie pro gymnázia, SPN 1986
  * Setzer, O.: Deskriptivní geometrie, SNTL 1980
  * a další učebnice deskriptivní geometrie
Seminář z počítačové grafiky 2005-2006

 • Vyučující: Jan Řehák
 • Seminář určen: 6. - 8. ročník (seminář je jednoletý)
 • Hod. dotace: 2 hod. týdně

 • Cíl semináře:
  * Získat (nejen) základní přehled o počítačové grafice - vektorové a zejména potom bitmapové, naučit se v praxi používat pravidla typografie, jak a co (ne)fotografovat, získat povědomí o možnostech grafického výstupu (nejen tiskem na papír je grafik živ)

 • Obsah semináře:
  * Základní teorie - rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou, typografie
  * Práce s bitmapovou a vektorovou grafikou, jejich kombinace - návrhy log, tvorba vizitek, úpravy obrázků, fotek, různé efekty, výřezy, koláže
  * Fotografování, práce s digitálním fotoaparátem (jejich rozdíly), práce se skenerem
  * Metody a možnosti tisku (papír, fólie, textil), výstupy do počítače (web, PDF),
  * jiné výstupy (glavírování, tisk na CD)

 • Doporučená literatura:
  * Pavel Roubal, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press (2003)
  * Josef Pecinovský, Digitální fotografie na počítači, Grada
  * Robin Williamsová, Grafická úprava pod vedením profesionálů, Mobil Media a. s.

Seminář obratlovci 2005-2006


 • Vyučující: Alena Kulhavá
 • Seminář určen: jako povinný: 6.-8., nepovinný: 3.-8.
 • Časová dotace:2h týdně(v bloku), exkurze

 • Základní charakteristika:
  systematická část:
  Seminář se bude orientovat na ty zástupce a) kteří by zasloužili pozornost pro svou známost, ale na něž se při malé časové dotaci v zoologii nedostalo času k probrání b) další zajímaví zástupci c) zástupci dle přání účastníků c)podrobně probíraní donesení živočichové.
  výuka se nebude zaměřovat na přílišné vědecké podrobnosti ani na úplné základy zoologie(včetně všeobecně známých informací o našich známých zástupcích)
  srovnávací část:
  -chování, - estetika,- vydávání zvuků,- smysly obecně,- spánek,- námluvy,- jak rozpoznat živočichy v přírodě apod.
  exkurze:
  zaměřené spíše na naši domácí faunu.
  prezentace vlastních pozorování:
  podle iniciativy studentů. Dokumentace z cest po Čechách, cizích zemí, během roku možné natočení dokumentu v Čechách.

 • Materiály:
  obrazová a fotografická dokumentace, audionahrávky, videonahrávky, živí(studenty donesení) živočichové, živočichové na exkurzích.

 • Rozpracování
  Ryby:
  Čechy:
  - lehké opakování našich známějších zástupců
  - zajímavé péče o potomstvo u některých druhů
  - něco z historie a současnosti rybolovu, z kulinářství
  Cizí země:
  - zajímavosti rybolovu a kulinářství
  - ryby se zajímavým tvarem těla, estetika ryb
  - akvarijní ryby, základní podmínky pro chov
  - strategie příjmu potravy, pohybu, ochrany atd.
  - rozmnožování a péče o potomstvo
  - vztahy k ostatním živočichům v moři
  - mytologie ryb
  Obojživelníci
  Čechy:
  - opakování rozpoznání druhů žab podle vzhledu a hlasu
  - tropické žáby: vývojové cykly, zbarvení, život, využití domorodci
  - velemlok
  - mytologie
  Plazi
  Čechy:
  - doplňující informace k našim plazům
  Cizí země+obecně
  Hadi: strategie lovu kořisti, velikosti kořisti, biotopy, zbarvení, využití, mytologie.
  Želvy: porovnání suchozemských a vodních, velikosti, stáří, mytologie, Nekonečný příběh
  krokodýlové: ekologické vztahy
  ještěři: ještěři cizích zemí, možnost chování doma, (podle zájmu: pokus o chování chameleona)
  Ptáci
  Čechy
  pěvci:hlasy a život našich běžných a netradičních pěvců. Hlasové nahrávky, pozorování.
  kachny a husy: přehlídka zástupců, život, folklór, mytologie, chov,lov,kulinářství. Tažné druhy zimující u nás. Exkurze do Trojské zátoky.
  dravci: místa výskytu, rozpoznávací znaky, ekologie, mytologie.
  sovy: naši zástupci, možní ve městě
  holubi: život, chov, historie poštovních holubů, folklór, mytologie
  kurovití:kurovití v přírodě, kurovití - domácí zvířata.
  (šplhavci: při exkurzi: rozpoznání hlasů, tlukotů, děr)
  brodiví a další vodní ptáci: exkurze (Lednice popř. jižní Čechy)
  Cizí země
  - zástupci se zajímavým životem a morfologií (pštrosi, papuchalkové atd.),
  - se souvislostmi v kultuře a mytologii(např. ibis, jeřáb atd.)

  !!!!!Savci!!!!: budou tvořit nejpodstatnější část semináře
  Čechy
  - doplňující informace ke známým zástupcům české fauny
  - historické zajímavosti k lovu, oborám atd., kulinářství, využití kůže, výzdoba zámků atd.
  (- ekologické souvislosti)
  Cizí země
  výběr skupin živočichů zejména podle přání seminaristů!(Zajímavé by bylo např. pohovořit o delfínech, velrybách, šelmách, porovnat rozmanitost antilop, podrobněji prozkoumat mravenečníka atd. Samozřejmě nevynechat opice a poloopice. Podívat se ale i na méně známé živočichy, jako např. kapustňáka, surikaty, atd.)
  Donesení živočichové
  průběžně během roku podle iniciativy seminaristů
  - pozorování, vlastní postřehy z chování, teoretické doplnění života v přírodě

  Srovnávací část
  - chování, vydávání zvuků, estetika, spánek
  - smysly. Porovnání vnímání s člověkem.

  Exkurze
  během roku, a na konci, nepovinná na celý víkend.
  a) okolí školy (pov.), b) ZOO c) park, zahrada (ptáci) (pov.), okolí Prahy (pov.)
  d) zamrzlá Vltava (ptáci) (pov.) e) (pokud vyjde tak jižní Morava nebo jižní Čechy nebo České Středohoří) (f)možná i Dvůr Králové)

 • Doporučená literatura:

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ - SVĚTOVÁ LITERATURA PO ROCE 1945

 • šk. r.: 2004-2005
 • třídy: VIII. A, VIII. B
 • hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně
 • na seminář nebude navazovat žádný další seminář
 • doporučenou literaturu obdrží studenti na prvním semináři - 7 stran A 4
 • v rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí literárních, ze znalostí historie, estetiky a společenských věd (zvl. psychologie, politologie), filozofie a náboženské nauky
 • vyučující: Mgr. et Mgr. Věra Pabištová

  Literární seminář základně navazuje na poznatky a zkušenosti z vyučování literatuře.
  Jeho cílem je:
  1.rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní,
  2.rozšířit a prohloubit schopnosti a vědomosti, a to osvojováním si literárního textu jako specifického zobrazení reality a objasňováním specifika literárního uměleckého díla,
  3.v systému zájmů, návyků a potřeb rozvíjet a upevňovat návyk a potřebu sledovat literární a kulturní život,
  4.prohlubovat, rozšiřovat a syntetizovat literárněvědné vědomosti studentů (historické, teoretické, kritické), které získali při vyučování literatuře.

  Obsah literárního semináře:
  1. Literární dílo, smysl a způsoby jeho interpretace
  - interpretace literárního díla, její funkce a význam pro pochopení literárního díla
  - analýza obsahu a formy, její smysl a význam, rozbor jednotlivých plánů (jazykový, tematic-
  ký, kompoziční) literárního díla, syntéza a vlastní stanovisko
  2. Verš a próza - základní výrazové formy umělecké literatury, poetika
  - významové hodnoty verše a prózy
  - prozodické systémy, charakteristické strofické útvary
  - některé formální zvláštnosti umělecké prózy, lyrizace prózy, prozaizace verše
  3. Literární žánry
  - význam a klasifikace literárních žánrů
  - hlavní žánry a jejich charakteristické znaky
  - moderní literatura a její žánrové zvláštnosti
  4. Literární proces
  - geneze a působení literárního díla
  - literární proudy, směry, generace, hnutí, školy
  - význam periodizace literatury
  - literatura národní a světová
  - literatura česká
  - literatura regionální
  5. Literární věda
  - předmět a metody, obory literární vědy, základní principy literárněvědné práce
  - komparatistika
  6. Současný kulturní život
  - literární pořady, exkurze, návštěvy divadelních představení - rozbor
  - referáty
  7. Vlastní umělecká literární tvorba, odborné studie, eseje
  8. Světová literatura po r. 1945 (tematika, liter. směny, sdružení, školy, hnutí, žánrová novost)
  v kontextu české literatury (oficiální, samizdatové, exilové)
  9. Tematika - průhledy, komparatistika

  Základním prostředkem k realizaci cílů a obsahu literárního semináře bude setkání s konkrétními texty. Prostřednictvím vybraných literárních děl (příp. ukázek z nich), literárních poznatků, pojmů a fakt a literárněvýchovných činností budou studenti vedeni k prohlubování, rozšiřování a syntetizování literárněvědných vědomostí, k hlubší orientaci se v myšlenkovém světě literárního díla, v jeho tematické a kompoziční výstavbě, jazykovém zpracování, k umění interpretace, vlastního podloženého hodnocení, ke kultivaci smyslového vnímání, emocionálního prožitku a vciťovacích schopností, k vlastní odborné práci i umělecké tvorbě.
SEMINÁŘ - ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 • šk. r.: 2004-2005
 • třídy: VIII. A, VIII. B
 • hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně
 • na seminář nebude navazovat žádný další seminář
 • v rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské nauky, filozofie, náboženské nauky, biologie
 • vyučující: Mgr. et Mgr. Věra Pabištová

  V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
  1.rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní,
  2.seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
  3.připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
  4.rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
  5.pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
  a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.

  Tematické celky:
  1.Úvod do studia předmětu
  2.Psychologie, psychiatrie
  3.Sociologie, kulturologie
  4.Politologie, státoprávní teorie
  5.Právo
  6.Ekonomie
  7.Mezinárodní vztahy
  8.Planetární problémy
  9.Etika, náboženské systémy

  Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. psychologem či psychiatrem, právníkem - notářem, advokátem, státním zástupcem či soudcem, členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, sociologem, duchovní osobou, umělcem, módním návrhářem apod., návštěva soudního líčení, návštěva obou komor Parlamentu ČR, návštěva trhu, vlastní výzkum psychologický a sociologický ad.
  Studenti budou též zpracovávat odborné referáty, studie, eseje na vybraná témata.

bude doplněno ...